ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                  две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1940 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Е.С., редовно призован,  не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Д.С., редовно призован, не се явява. За тях – адв. С.О., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник РДНСК - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С.Г., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. О., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        ЕТ НЕДА АВРАМОВА”, редовно призована, представлява се от адв. О., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно призован, не се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.Е. Стоименова и Х.Д.С. против Заповед № ДК-10-ЮИР-42/14.08.2014 г. на Началник РДНСК - югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като недопустима жалбата от същите жалбоподатели против Заповед № УТ-001-11/08.07.2013 г., издадена от главния архитект на Община Царево.

 

АДВ. О.: Поддържам жалбата. Моля да ми се даде възможност да се запозная с докладваната Заповед № УТ-001-11/08.07.2013 г. на главния архитект на Община Царево.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която е представена в цялост. Нямам доказателствени искания.

АДВ. О.: Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателите възможност да се запознае с приложената по административната преписка Заповед № УТ-001-11/08.07.2013 г. на главния архитект на Община Царево.

 

АДВ. О.: Запознах се с въпросната заповед на главния архитект на Община Царево. Нямам други доказателствени искания. Да се приеме административната преписка, приложена в цялост. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и поради липсата на формулирани от тях доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. О.: Обжалваният акт е незаконосъобразен. РДНСК е следвало да приеме или да установи по безспорен начин, че е налице заварен строеж или да удостовери, че това не е заварен строеж към 08.07.2013 г. Считам, че не са извършени необходимите за това действия. Моля за предоставяне на 7-дневен срок за представяне на подробни писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Аргументите ми за това са следните:

В случая е налице преценка заинтересоваността на жалбоподателите досежно извършена и отбелязана промяна по време на строителство по издадено разрешение за строеж. Приложимата разпоредба относно заинтересоваността на страната е съгласно чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. В случая промяната по време на строителство касае разрешение за строеж, който строеж е изцяло нов в УПИ. Заинтересованите страни са само тези, които са собственици, възложители или имат ограничени вещни права в процесния УПИ. Жалбоподателите оспорили забележката към разрешението за строеж се легитимират като съсобственици в съседен УПИ. Не сме в условията на чл. 149, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, тъй като същата касае заварен строеж. За да е налице заварен строеж, същият следва да е завършен. Напротив, промяната по време на строителството се разрешава само и единствено когато строежът не е завършен. В тази връзка са аргументите ми, с които моля да се съобразите при постановяването на съдебния акт. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. О.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите заповедта. Считаме, че жалбоподателите не са заинтересовани страни по смисъла на чл. 39, ал. 2 от ЗУТ, тъй като задължителната промяна в хода на строителството не предполага създаване на собствениците на съседни имоти на неудобствата, които са по-големи от обичайните за района. В тази връзка се позоваваме на дефиницията в т. 27, §1 от ДР Закона за туризма, където е посочено, че къща за гости с ниска етажност, в която гостите ползват общи помещения като всекидневна, трапезария, място за хранене и място за отдих на двора, като условията на пребиваване са близки до домашните. Видно от административната преписка, в конкретния случай капацитетът на къщата за гости е 14 броя и в сградата не се предвиждат ресторант, обществено обслужващи обекти – ресторант, бар и други, поради което не може да се приеме, че в конкретния случай би бил налице първо масов достъп на неограничен брой лица и второ, че новото предназначение би създало предпоставки за замърсяване. Видно е от административната преписка, че функциите на сградата отговарят на дефиницията.

Що се отнася до становището на процесуалния представител на жалбоподателите, че е налице заварен строеж, то видно от административната преписка строителството не е приключило и ако жалбоподателите са имали твърдение в обратния смисъл, би следвало да ангажират доказателства.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК. Представям и писмена защита.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателите 7-дневен срок от днес, в който срок следва да изготви и представи по делото писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: