О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 139          Година 28.01.2016          град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и осми януари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 193 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано  по жалба на „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санайи Тиджарет Лимитед Ширкети” със седалище и адрес на управление  гр.Мерсин, Република Турция, данъчен № 4640561406, чрез адв.Г.Е., с адрес за призовки и съобщения гр.Свиленград, ул.“Г.Скрижовски“ № 10 – адв.Е. против решение № 8000-0387 от 27.08.2015г. на Началника на Митница Свиленград, потвърдено с решение №  № Р-564 от 30.11.2015г. на Директора на Агенция „Митници”.

С разпореждане от 23.12.2015г.  жалбата е оставена без движение , като на жалбоподателя е указано  в 7-дневен срок от съобщението на съда да внесе по сметка на Административен съд Хасково дължимата държавна такса в размер на 50,00 лева и в същия срок да представи по делото платежния документ, ведно с  удостоверение за съществуването и представителството си. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщението с указанията на съда е получено на 08.01.2016г. на посочения в жалбата адрес за призовки и съобщения от адвокат Е. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 15.01.2016г.. В този срок нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. В този смисъл са и констатациите на Административен съд Хасково в постановеното определение от 21.01.2015г., с което производството по адм.д.№ 635/2015г. по описа на съда е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас, с оглед приетите след образуване на съдебното производство изменения на Устройствения правилник на Агенция „Митници“.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ХЯТТ Улусларарасъ Ташъмаджълък ве Гъда Санайи Тиджарет Лимитед Ширкети” със седалище и адрес на управление  гр.Мерсин, Република Турция, данъчен № 4640561406, с адрес за призовки и съобщения гр.Свиленград, ул.“Г.Скрижовски“ № 10 – адв.Е. против решение № 8000-0387 от 27.08.2015г. на Началника на Митница Свиленград, потвърдено с решение №  № Р-564 от 30.11.2015г. на Директора на Агенция „Митници”.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 193 по описа за 2016г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: