Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         525                        18.03.2015г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На двадесет и шести февруари,                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Таня Евтимова

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 193 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница Бургас, подадена чрез пълномощника ю.к.М.Л., против решение № 114/04.12.2014г., постановено по НАХД № 322/2014г. по описа на Районен съд Поморие, с което е отменено наказателно постановление (НП) №231/2014  от 26.09.2014г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на Р.Р.Т., за нарушение на чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е наложена глоба в размер 2`000 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението: цигари марка “DON premium 28 броя кутии по 20 къса, с надпис върху потребителската опаковка “Duti free”; цигари марка „Turquoise slims – 6 броя кутии по 20 къса, с надпис върху потребителската опаковка “Duti free”, с размер на дължимия акциз 127,33 лева. Твърди се в касационната жалба, че обжалваното съдебно решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска се от съда да го отмени и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – Р.Р.Т., ЕГН-**********,***, се явява лично пред съда и с упълномощен представител – адв.А. Оспорва касационната жалбата и пледира за оставянето й без уважение и потвърждаване на решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба, подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд Поморие с решение № 114/04.12.2014г. по НАХД № 322/2014г., е отменил НП №231/2014  от 26.09.2014г., издадено от касатора, с което на Р.Т., за нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена глоба в размер 2`000 лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението: цигари марка “DON premium” – 28 броя кутии по 20 къса, с надпис на опаковката “Duti free”; цигари марка „Turquoise slims” – 6 броя кутии по 20 къса, с надпис на опаковката “Duti free”, с размер на дължимия акциз 127,33 лева.

Санкцията е наложена за това, че в хода на извършвана проверка от контролните органи на 16.04.2014г. в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Каблешково, ул.Памукчията №17, в присъствието на Р.Т. – управител на търговския обект, същата заявила, че в дома си има цигари без бандерол, след което доброволно предала общо 34 броя кутии цигари, както следва: марка “DON premium” – 28 броя кутии по 20 къса, с надпис върху потребителската опаковка “Duti free” и марка „Turquoise slims” – 6 броя кутии по 20 къса, с надпис върху потребителската опаковка “Duti free”. Снети били писмени обяснения от Т., в които тя посочила наличието на тези цигари заявявайки, че същите били закупени от мъжа й за лична употреба от гр.Бургас. За проверката бил съставен протокол, а цигарите били иззети с опис. На 23.04.2014 бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), срещу който Т. подала писмено възражение, а впоследствие било издадено и оспореното пред районния съд НП.

За да постанови решението си районният съд е счел за необоснован извода на наказващия орган, че именно Т. е държала в дома си процесните цигари с надпис “Duti free”, тъй като тя ги е предала. Прието е, че фактът на предаването не е достатъчен, за да установи извършителството на административното нарушение, а обясненията на Т. не представляват признание в извършване на нарушението, тъй като тя е посочила като автор на деянието друго лице – нейният мъж. Предвид това е преценено, че наказващият орган не е извършил проверка на тези нейни твърдения, игнорирал ги е напълно, поради което твърдяното нарушение е останало недоказано.

Основните възражения на касатора са, че собствеността на акцизните стоки не е въздигната от законодателя като условие за налагане на административното наказание, тъй като държането предполага единствено упражняване на фактическата власт върху стоките предмет на нарушението, което в случая е било осъществено именно от Т.. Тя е знаела за наличието на процесните цигари в дома си и ги е предала на контролните органи, поради което не е било нужно наказващият орган да извършва допълнителна проверка, защото именно Т. е държала цигарите.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд Поморие е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав намира за безспорно установено, а и в хода на производството не се спори относно количеството намерени цигари, съдържащият се в опаковката им надпис “Duti free” и факта, че те са били предадени на проверяващите от Т.. Спорът е дали с извършването на фактическото действие по доброволното предаване на цигарите може да се приеме за доказано, тя е държала цигарите, с което е осъществила състава на административното нарушение. Отговорът на този въпрос е отрицателен, както правилно е приел районният съд. Фактът, че цигарите са били предадени доброволно от Т. не я прави автоматично субект на конкретното нарушение, тъй като според разпоредбата на чл.123, ал.6 от ЗАДС се наказва онова физическо лице, което държи, пренася, превозва, предлага или продава съответната стока. В случая според доказателствата по делото, лицето държало 34-те кутии цигари е бил мъжът на Т., което тя е заявила в писмените си обяснения още в деня на проверката. Тези нейни обяснения не могат да бъдат счетени като опит за изграждане на защитна теза, не само защото са направени в самото начало на производството, но и защото с тях тя е посочила свой близък като лице отговорно за нарушението. При наличието на тези нейни обяснения наказващият орган следваше да изпълни задълженията си по чл.52, ал.4 от ЗАНН да изследва  спорните обстоятелства, като извърши разпит на мъжа на Т. и едва след това да приеме за доказано авторството на деянието.

 Вярно е, че от посочените различни изпълнителни деяния в разпоредбата на чл.123, ал.6 от ЗАДС, чия е собствеността върху вещите, представлява факт който не е от значение за съставомероността на деянието, тъй като в процесния случай изпълнителното деяние е държане. Доброволното предаване на цигарите обаче не може да се приеме като доказателство за упражняване на държане, а представлява съдействие от страна на лицето в хода на извършваната проверка, което съдействие при наличието на писмено обяснение, че цигарите са на неин близък, водят до извод, че при липсата на допълнително събрани доказателства в случая е следвало да бъде наказано онова лице, което е имало фактическа власт върху вещите, а не това което ги е предало на проверяващия екип. Фактическата власт е била упражнявана от мъжа на Т., който е закупил акцизните стоки от гр.Бургас.

Предвид горното настоящият касационен състав намира за правилна преценката на районния съд, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като в хода на производството не се установи Т. да е автор на нарушението в което е обвинена.

Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че като е отменил наказателно постановление №231/2014  от 26.09.2014г., издадено от началника на Митница Бургас, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/04.12.2014г., постановено по НАХД № 322/2014г. по описа на Районен съд Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                         2.