Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 21 януари 2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 193 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 156 и сл. ДОПК.

Образувано е по жалба на В.А.Т. срещу РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД – 10- 10/07.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас.

С жалбата се иска отмяна на ревизионния акт, респ. прогласяване на нищожност.

 Жалбоподателят в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Н. изцяло поддържа становището си, изразено в жалбата.Претендира присъждане на направените разноски.

Ответникът по оспорването – Директор на дирекция „ОУИ” гр. Бургас при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрисконсулт М., намира оспорването за неоснователно. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на жалбата: Същата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е допустима.

От доказателствата по делото, е установено следното:

РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, обхваща установяването на задължения по ДДС за периода 01.11.2003г.- 30.11.2003г. .

Установено е задължение за внасяне на ДДС в размер на 22 277,98 лв. и лихви – 11 202,90 лева.

Задължението е в резултат на отказано право на признаване на данъчен кредит по доставки, осъществени от „Люсима” ЕООД гр.Бургас, с предмет пропан- бутан и бензин, за проверявания период, на осн. чл.65 ал.4 т.4, ал.5 и чл.64 ал.1 т.2 от ЗДДС /отм./.

Така посочените задължения са потвърдени и в производството по обжалване по административен ред от Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас.

В съдебно заседание жалбоподателят излага подробни съображения за незаконосъобразност на издадените анъчни актове.

Позовава се на ДАПВ № 1869/22.12.2003г.- за данъчен период ноември 2003г, който е влязъл в сила при действието на ДПК (отм.). Наличието на този акт според жалбоподателя, предпоставяли извод за нищожност на РА № 02001507/09.11.2007г., поради неспазване на реда предвиден в чл. 134 ДОПК.

Това оплакване е основателно.

 При извършване на ревизия следва да се съобразява влезлият в сила акт за прихващане или възстановяване отнасящ се са същия данъчен период, от който са възникнали права за адресата му, за да се спази принципът на стабилност на влезлите в сила административни актове, от които са възникнали и упражнени права. При наличие на такива актове, установените правоотношения - признати права на прихващане или възстановяване, вследствие на установени преди това задължения, могат да бъдат изменяни по специално предвидения за това ред. В този случай, предвид разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ДОПК единствено компетентен да възложи ревизия е единствено териториалният директор. След като заповедите за възлагане на ревизията и за определяне на компетентния да издаде РА са издадени от орган по приходите, който не притежава материалната компетентност за това, издаденият РА е нищожен. В настоящият случай, ревизията е възложена със Заповед № 1112/ 27.06.2007г., издадена от началник отдел „Контролна дейност” при Дирекция „Контрол” гр.Бургас.

Поради това РА № 02001507/09.11.2007г.  , следва да бъде обявен за нищожен, без да се обсъждат възраженията за материална незаконосъобразност.

Поисканите от страните разноски, следва да се присъдят съобразно изхода на спора, в размер на 1550 лева, от които – 50 лв. държавна такса; 400 лева за възнаграждение на вещо лице и 1 100 лева – за възнаграждение за адвокат.

Воден от изложените мотиви, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 02001507/09.11.2007г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № РД – 10- 10/07.01.2008г., издадено от Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас.

ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ” гр. Бургас да заплати на В.А.Т., направените по делото разноски в размер на 1550 лева.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: