ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1939 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ХЪРАЙЗЪН ДЕВЕЛОПМЪНТС“ ЕООД Ю.Ш.,  редовно и своевременно призован, не се  явява за него се явява адв.К.Т.от АК-Бургас, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  не  се явява представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Т. : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба на „Хърайзън Девелопмънтс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Несебър, к.к.“Слънчев бряг“, Вилна зона Зора, ул.“Меркурий“ 10, комплекс Хоризонт, рецепция, ЕИК ****, представлявано от управляващия едноличен собственик Ю.И.Ш.против мълчалив отказ на ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ в Община Несебър за издаване на акт за прихващане и възстановяване, мълчаливо потвърден от кмета на община Несебър.

Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ на ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ в Община Несебър за издаване на акт за прихващане и възстановяване и да върне преписката на административния орган със задължителни указания по прилагане на закона за произнасяне по същество по депозираното от дружеството заявление с вх.№ Н4-МДТ-1275/06.04.2016г.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за основателност  на мълчаливия отказ.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          Докладва, че по делото е представено  изисканото  административно дело № 1812/2016 година по описа на Административен съд град Бургас.      

АДВ.Т. - Поддържам жалбата на основанията изложени в нея. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания.

Съдът, по доказателствата 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за послужване административно  дело №.№ 1812/2016 година по описа на Административен съд град Бургас.   

АДВ.Т.- Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Т. - Уважаеми господин съдия, със съдебно определение е сезиран органа по приходите в общината да се произнесе по нашата жалба. Предходният съдебен състав е приел, че е налице задължението този орган да се произнесе. Липсва произнасяне,   налице е  мълчалив отказ, който  не може да бъде мотивиран, защото органа не се е произнесъл в съответните срокове. Мълчаливият отказ е обжалван пред решаващия орган по ЗМДТ, няма произнасяне. Налице е мълчаливо потвърждаване на мълчаливия отказ и поради това сме подали жалба до съда. Видно от жалбата от 31.03.2017г., резолирана до началника на МДТ на 04.04.2017 година налице е  мълчалив отказ, с което молим съда, да отмени мълчаливия отказ на органа по приходите в МДТ при община Несебър за издаване на акт за прихващане или възстановяване, мълчаливо потвърден  като незаконосъобразен и да върнете преписката на органа по приходите със задължителни указания с прилагане на закона, за произнася по същество по  искане вх. № Н4-МДТ 1275 от 06.04.2016 година. Моля, да ми дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки.

Съдът определя 5 дневен срок за представяне на писмени бележки от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: