ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1939 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.С., редовно уведомена, се  представлява от адвокат Т. с пълномощно, находящо се на лист 10 по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началникът на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява главен експерт К. с пълномощно, находящо се на лист 145 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Й. с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Екопочивка” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С..

Вещото лице арх. В.А. не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на заинтересованата страна „ЕКОПОЧИВКА“ ЕООД по отношение направеното  искане на жалбоподателката за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която представя Решение №124/31.01.2017 год. по гр. дело № 5365/2016 год. на БРС.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и молба от вещото лице по делото арх. В.В.А.-Д., с която е поискано да бъде дадена нова възможност да изготви заключението предвид обема на документацията, която трябва да се изследва и спецификата на поставените въпроси.

 

 По искането за спиране формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита, че следва да приеме представеното решение в приложението към молбата. Решението е относимо към съдебния спор. Съдът счита, че искането е неоснователно. Мотивите за това са, че законосъобразността на административния акт следва да бъде преценявана към момента на издаването. Правният спор, във връзка с който е представеното решение на БРС, е иницииран след издаването на административния акт. В този смисъл предвид липсата на влязло в сила решение по гражданскоправния спор, той може да бъде съотнесен към настоящото дело и не може да бъде използван като нов факт по смисъла на чл. 142, ал.2 от АПК. Към настоящия момент не са налице основания за спиране на делото.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Т. за спиране на производството по настоящото дело до приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по гр. дело 5365/2016 год. по описа на БРС.

 

ДАВА допълнителна възможност на вещото лице  А.-Д. да изготви заключението, което е поискано.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017 година от 13:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: