ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХІ-ти административен състав       

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1939 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.С., редовно уведомена, се представлява от адв.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 10 от делото.

         За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К. с представено пълномощно, находящо се на лист 145 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адв. Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 146 от делото.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Екопочивка” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адв. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 49 и лист 140 от делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д. не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице с искане да бъде дадена допълнителна възможност за изработване на заключението.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

 

Адв.Т.: Считам, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да извърши експертизата.

Правя искане за спиране на настоящото производство, тъй като в Районен съд гр.Бургас е образувано гражданско дело № 5365/2016г. между доверителката ми и заинтересованата страна в настоящото производство „Екопочивка“ ЕООД с предмет приемане за установено по отношение между страните, че правото на строеж на масивна 3-етажна хотелска сграда в процесния поземлен имот не съществува и е погасено по давност, в уверение на което представям удостоверение № 627/17.01.2017г. на Районен съд гр.Бургас. Считам, че производството по това дело, което е все още висящо, е с преюдициален характер на настоящия спор и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК и във връзка с чл.144 от АПК моля да спрете настоящото дело до произнасяне с окончателен съдебен акт на съда по спора, предмет на разглеждане на визираното дело, тъй като в случай се касае за спор по материално право и компетентен единствено да го реши е гражданският съд, а не настоящия състав.

 

Юрисконсулт К.: Не възразявам по искането за спиране на настоящото производство.

Адв.С.: Да се даде възможност на вещото лице да извърши експертизата.

По искането за спиране – възразявам, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от АПК законосъобразността на оспорвания административен акт, в случая оспорената заповед на РДНСК ЮИР, и оставането в сила на разрешението за строеж се преценява към момента на издавеното. В конкретния случай  към момента на издаването на тези два акта е нямало открито такова производство, имащо за предмет отрицателно установителен иск. Няма пречки, както сочи разпоредбата на чл.142, ал.2, нови факти от значение за делото да бъдат преценявани в хода на съдебното производство до приключването му. Ако в рамките на това гражданско дело, което действително заявява, че се води такова, има постановено решение с влязъл в сила съдебен акт относно установяване, че правото на строеж е погасено поради нереализирането му в давностния срок от чл.67 от ЗС, то това съдебно решение би имало характера на нов факт по смисъла на чл.142, ал.2.  До съответния момент до постановяване с влязло в сила съдебно решение, доверителят ми се ползва от придобитото от него право на строеж съобразно представеното по делото постановление за възлагане на недвижим имот и тъй като то не е отменено, това определя, че доверителят ми има качество на възложител по смисъла на чл.161, ал.1, предл. Второ от ЗУТ и съответно право на инициатива  за одобряване на проекта, документ за издаване на разрешение за строеж. В този смисъл считам, че воденото дело не е с преюдициален характер и прави невъзможно воденето на настоящото дело, като отново заявявам, решението по това дело ще се цени от административния съд с оглед разпоредбата на чл.142, ал.2 АПК. В тази връзка и доколкото в предходно съдебно заседание изрично заявих, че  ще се ползвам от възможността да изразя становище по отношение оспорването по т.8 от жалбата на жалбоподателя, съм подготвил молба със становище без да знам, че колегата ще направи искане за спиране на настоящото производство.

С тази молба  представям едно съдебно решение с препис за страните.

Моля да приемете представената от главния архитект на Община Созопол административна преписка.

 

 Адв.Й.: Моля във връзка с определението от предходното съдебно заседание да приемете за разглеждане и приобщите към материалите по делото изпратената от главния архитект преписка от 24.11.2016г. относно одобрение технически проекти в част „Геодезия и ситуация“, от която ще се ползваме в настоящото съдебно производство.

Относно направените в днешно съдебно заседание искания от адв.Т. и съответно възражението на адв.С., считам и категорично се присъединявам към становището на адв.С., като моля да имате предвид обстоятелството, че предмет на спора по същество е законосъобразността на един административен акт, който административният орган е издал с оглед на изяснената фактическа обстановка към момента. И спорът за материално право действително се явява преюдицален единствено и само  по отношение изясняване собствеността, но по законосъобразността на административния акт, който е бил издаден с оглед на обстоятелствата, които са съществували към момента. Евентуално решение в полза на жалбоподателя би могло по-скоро да претендира основание за нищожност на административния акт, но не и такива свързани с неговата законосъобразност, която е с оглед изискванията на чл.142 от АПК.

Към настоящия момент от страна на жалбоподателя не е предявена претенция за нищожност на административния акт. Моля да се има предвид този факт наред с останалите възражения, които адв.С. подробно изложи и към които се присъединявам изцяло.

 

Реплика на адв.Т.: Трябва да напомня, че един от най-сериозните въпроси, които сме поставили със сезираща пред Вас жалба, дали съществува в правния мир твърдяното право на строеж на „Екопочивка“, който е титуляр на така оспорваното разрешение за строеж. Съществуването на правото да се строи в чужд имот е предпоставка за издаването на разрешение за строеж.  В този смисъл легитимацията на дружеството „Екопочивка“ е необходима предпоставка за законосъобразност, подчертавам, но не и за нищожност на така издаденото разрешение за строеж. Няма спор, че очевидно въпросът за материално право е преюдициален. Продължавам да твърдя, че делото трябва да бъде спряно и да се изчака приключване на гражданското производство.

 

 

По представените доказателства, искания, възражения и реплики съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на листи 3-4, както и административната преписка изпратена от Община Созопол с писмо с вх. № 10898/28.11.2016г. (лист 152).

ПРИЕМА съдебно удостоверение с изх. № 627/17.01.2017г. издадено от Районен съд гр.Бургас.

ПРИЕМА доказателствата представени към молбата на адв.С. в днешно съдебно заседание.

 

По направеното искане за спиране съдът не е в състояние да се произнесе към настоящия момент, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА произнасянето по искането за спиране на делото, заради съществуващ твърдян преюдициален спор за следващото съдебно заседание.

 

         ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА  съдебно заседание за 28.03.2017г. от 13.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

         Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: