ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1939 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,55 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.К.С. - редовно призована се  представлява от адв. С. – представя пълномощно по преупълномощаване.  

         За ответника – началникът на РДНСК Югоизточен район - редовно призован, се явява юк. К. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна - Главен архитект на Община Созопол - редовно призован, се представлява от адв. Й. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна „Екопочивка” ЕООД - редовно призован, се представлява от адв. С. с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.С. срещу заповед на началника на РДНСК Югоизточен район и оставеното в сила Разрешение за строеж № 12/05.02.2016 г.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице архитект, който да отговори на въпроси, формулирани в молба, която ще представи адв. Т., от когото съм преупълномощен.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. С.: Подобен подход за защита на процесуалните права на жалбоподателя изисква при уважаването му възлагане на разноските върху жалбоподателя, без значение какъв е изхода от делото, защото към настоящия момент единствено изявлението, че поддържате жалбата, без да формулирате конкретни доказателствени искания, поставя съдът в невъзможност да прецени доколко те биха били допустими, а съответно и основателни.

 

         СЪДЪТ към юк. К.: Становище по жалбата  и по доказателствените искания:

 

         Юк. К.: Оспорвам жалбата. Ще акцентирам по отношение на материалната компетентност на фактическия издател на Заповед № РД 15-066/30.06.2016 г. на началника на ДНСК - № 40 в описа на РДНСК, видно от която същият притежава такава поради съвместяване на длъжността началник на РДНСК.

         Моля да приемете административната преписка.

         По доказателственото искане, в случай, че допуснете по принцип същото, моля, да ми се даде възможност да изразя становище на поставените въпроси с изрична писмена молба.

         Моля да задължите главния архитект да предостави копие от одобрения технически проект в част „Архитектура”, „Геодезия” и „Ситуация”.

 

         Адв. Й.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Присъединявам се към становището на юк. К., относно възраженията направени във връзка с мотивите изложени в жалбата. Няма да сочим доказателства. Ще се ползваме от доказателствата по преписката.

 

         Адв. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Половината съображения касаят чисто правни въпроси. Действително, в едната си част се коментира твърдение за несъответствие между учреденото в полза на доверителя ми право на строеж, което е проект на одобрена техническа документация,  утвърдена с оспорената заповед.

         За  допълване на делото с доказателства, моля, да се представи по делото от главния архитект на община Созопол, проектна документация по част „Архитектура” и „Геодезия” и „Ситуация”. С тези доказателства ще може да се отговори на заявените съображения в сезиращата съда жалба, дори и да не се извърши съдебно-техническа експертиза.

         По въпрос № 8, относно дали е погасено по давност правото на строеж - въпросът е правен. Доколкото в него се визират изтекли срокове от първоначалното разрешение за строеж  от 2004 г. до настоящия момент, моля, да ми се предостави възможност с нарочна молба, да представя съответните доказателства за обосновка, че разрешението за строеж  от 2004 г. е оспорено от жалбоподателя, като буквално пет години са се водили административни дела и е нямало как фактически и юридически да се изпълнява каквото и да е строителство, което е едно от основанието да доверителя ми да подаде нова молба за снабдяване с нова строителна документация, предмет на разглеждане в настоящото дело.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 3-4 от делото.

По направеното искане за допускане на експертиза, съдът не е в състояние да се произнесе към настоящия момент, предвид липсата на каквито и да е данни за нейния предмет.

        

         По искането за снабдяване с допълнителни доказателства, направено от юк. К., съдът счита, че то следва да бъде уважено с допълнението направено от адв. С., затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Главния архитект на Община Созопол да представи копие от приложения към Разрешение за строеж № 12/05.02.2016 г. - Одобрен технически проект в част „Архитектура”, „Геодезия” и „Ситуация”, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза,  съдът ще се произнесе в закрито заседание или в следващото съдебно заседание, в зависимост от момента на представяне на съответна конкретна молба с формулирани задачи, след като даде възможност на останалите страни в производството да вземат становище по молбата.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2017 година от 14,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: