ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1939 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.С., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адвокат Т. с пълномощно, находящо се на лист 10 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началникът на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от главен експерт К. с пълномощно, находящо се на лист 145 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община ***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ***, редовно уведомен, се представлява от адвокат С..

Вещото лице арх. В.В.А.-Д. се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице арх. В.А.-Д..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

В.В.А.-Д. 48 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: На стр.8 от заключението посочвате, че съгласно приложенията към част „Геодезия“ от проекта е видно, че част от процесната сграда попада в съществуваща едноетажна жилищна сграда, находяща  в югоизточната част на парцела. Във визата за застрояване по какъв начин се засяга въпросната сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз съм цитирала, че на лист 182-187 от делото има приложено геодезическо заснемане и съответно трасеровъчни чертежи за новата сграда.

Вещото лице се приближава до съда заедно с процесуалните представители на страните: На стр. 104 по делото е приложено копие от издадената от главния архитект виза, на която се вижда, че ситуираното застрояване, което е съгласно действащия ПУП, попада върху съществуващата двуетажна масивна жилищна сграда. Поправям се - във визата застрояването попада само върху двуетажната сграда в северозападната част, но съпоставяйки геодезическото заснемане и трасировъчния чертеж се вижда, /лист 184 и лист 185-187- вертикална планировка и трасировъчен чертеж, визиращ конкретно другото застроително петно, което е предмет на издаденото разрешение за строеж/, то попада върху едноетажната сграда. Застроителните петна на визата са дадени схематично, те отразяват минимално изискуемите отстояния от вътрешната регулационна граница, не съвпадат с трасировъчния контур. Става въпрос за свободно застрояване, с малка етажност като височина, отдръпнато от улична регулационна линия, но предвид показателите за застровяне /плътност, озеленяване/,  решението показва,че могат да бъдат изпълнени двете застроителни петна. Това е ситуация към проект ВиК.

Не съм приложила документа, който показвам в момента. Това е чертеж ситуация към ВиК проекта.

 

 Адв. Т.: Къде се предвижда да бъде ситуирана сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Навсякъде се коментира че това е едно от двете застроителни петна. Тази ситуация от проекта ВиК я има и към проекта част „Архитектура“- стр. 198 по делото. Там на стр. 198 е показано къде е бъдещото застрояване. Петното, означено с думите „бъдещо застрояване“ попада върху двуетажната масивна жилищна сграда в северозападния ъгъл на имота. Застрояването, предмет на техническия проект, е ситуирано в южната част на имота и попада върху едноетажната жилищна сграда, която на визата е посочена в югоизточната част на имота. Петното, върху което е изобразена ситуацията към част „Архитектурна“ /на лист 198 от делото/ и показва цялостното застрояване, не попада върху двуетажната масивна жилищна сграда, разположена в северозападния ъгъл на имота. Доколко тази сграда не е предмет на проекта - то е така, но тя е дадена в този чертеж, и следва да се докаже, че с нейното реализиране се постигат показатели, които са общи за поземления имот. Когато има две застроителни петна или обособяване на едно строително петно на две части като етапност на реализация, функционалност и собственост, задължително се дава такъв чертеж за ситуация на цялостното застрояване на имота.

Адв. Т.: Искате да кажете  дадените петна дали съответстват ли на проекта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Като положение и като характер на застрояване разработеното в конкретния проект не противоречи на дадената виза за проектиране. Това, че вместо в правоъгълна форма двете застроителни петна са в начупена в планформа и отстоят в някои от страните си на повече от минимално изискуемите по виза отстояния, не прави конкретното решение несъответстващо на визата. Съгласно ЗУТ визата е копие-извадка от действащия градоустройствен план.

Адв. Т.:  Във визата предвидено ли е двете сгради, предвидени за застрояване, да бъдат долепени една до друга?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, предвидено е. Описано е подробно в констативно-съобразителната част на експертизата.

Адв. Т.: В конкретния проект предвидено ли е такова разположение на двете сгради между предвиденото по ситуация и бъдещото застрояване – лист 198 по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Видно от представената ситуация в участъка, обозначен с „580”, е предвидено долепване на двете сгради. Обозначението „580” е оразмерителна и котировъчна линия, даваща параметри за разстояние в сантиметри. Двете сгради са предвидени да бъдат застроени.

Адв. Т.: Може ли във визата да посочите къде са ситуирани застроителните петна?

Вещото лице сочи на лист 104 по делото застроителните петна като със син химикал извършва защриховане пред съда на застроителните петна.

Адв. Т.: С предвидения проект в кое от двете петна ще бъде строителството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Ориентировъчно ако обозначим двете петна като северно и южно, то предмет на проекта е южното застроително петно.

 

Адв. Т.: Визуално двете застроителни петна съответстват ли на одобрения проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Аз вече отговорих на този въпрос.

Адв. Т.: Допустимо ли е когато се обозначават върху визата застроителните петна, да не отговарят по форма, конфигурация и площ на това, което е предвидено в разрешението за строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, допустимо е, тъй като изобразеното по виза като контур и площ застрояване е отразено схематично и целта на това отразяване в съотвестващия ПУП е да конкретизира начина и характера, както и градоустройствените показатели за конкретното УПИ, а възможността за контур, форма и площ, различна от схематично указаното във визата, се доказва с проекта на база категорично изпълнение на изискуемите показатели за застроявяне и минималните отстояванания на вътрешните линии.

 

Адв. Т.:  На стр.9 от експертизата сте посочили, че съгласно Ситуация - лист 1 към одобрения проект, са дадени следните застроени площи в сградата и разгънатата застроена площ  на тази сграда е 484 кв.м. След като посочвате, че тази застроена площ е 484 кв.м., можете ли да кажете колко е записаната застроена площ по плана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:  В приложения по делото от лист 69 до 77 - Комплексен доклад за  оценка на проектната документация, изготвена от „*** от 21.12.2015 г. са вписани на лист 71 застроителни показатели:  площ УПИ 890 кв.м., застроена площ 142,4 кв.м., разгъната застроена площ 640 кв.м.

Адв. Т.:  Има ли разминаване в проекта и част ситуация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:  Относно вписаните данни - технически показатели в чертежа-ситуация /лист 198 от делото/ и в доклада за оценка-съответствие /лист 71 от делото/,  разликите са относно показателя за площ на урегулирания поземлен имот: съответно в чертежа –цифрата е 859 кв.м., а в доклада е 890 кв.м., разгънатата застроена площ в чертежа е 484 кв.м., а в доклада е 640 кв.м.

Адв. Т.: На стр.11 от заключението относно отговора на въпрос 3: При положение, че се реализира само процесната сграда от южната част, по новия ПУП налага ли се премахване на останалите съществуващи сгради в парцела, които не се засягат, специално в североизточния край на парцела?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: По въпрос 3 от заключението - така както е зададен, разглежда предвижданията по действащия ПУП. В момента мога да отговаря: ако заради някакви специфични теренни и други условия, касаещи организацията на строителството, за южното застроително петно не се налага събарянето на двуетажната масивна жилищна сграда в северозападната част на УПИ.Тя би могла да се запази до реализирането на северното застроително петно. Но има случаи, в които заради комуникациите, които се предвиждат да бъдат изпълнени или тежки теренни условия /например за да може да се осъществи достъп на строителната механизация за изкопи и други строителни дейности/, се налага цялостно зачистване на имота. Конкретно на този имот не мога да отговаря. Говоря по принцип, а не конкретно за конкретния УПИ.

Адв. Т.: По отговора на въпрос 5 - на какво разстояние е всяка една от двете сгради до съответните най-близки странични регулационни линии?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В момента не разполагам с линия и затова не мога да отговаря точно по мащабно измерване. Минимално изискуемите отстояния при свободно разполагане на жилищни сгради в УПИ с жилищно предназначение на територията, са минимум 3м.

Вещото лице в присъствието на съда и страните извършва измерване с линия от чертеж лист 184 по делото - геодезическо заснемане. То е в мащаб 1:500, или 1 см от чертежа съответстват на 5 м на терен, съответно 6 мм от чертежа трябва да съответстват на минимума 3 м от терен. При измерване на сградата, разположена в югоизточната част на УПИ, тя в южния си ъгъл отстои на по-малко от 2 м от страничната регулационна линия, съответно в източния си ъгъл отстои на 2 м. Двуетажната масивна жилищна сграда в северозападния ъгъл отстои в западния си ъгъл на 4,5 м по геодезическо заснемане, а в североизточния си ъгъл - на 7м по чертеж геодезическо заснемане, като по това заснемане северната регулационна линия се различава от тази в действащия ПУП като местоположение и вероятно от там е разликата в квадратурите, вписани като площ УПИ в ситуацията и тази в доклада-оценка за съответствието на проекта. В приложението към експертизата има цветно копие, но не и мащабно копие от действащия ПУП и на него се вижда, че са правени няколкократни корекции на тази северната регулационна граница/линия, за което има приложени копия от изменението на регулационния план. Във връзка с казаното, държа да направя замерване от приложената на лист 105 по делото скица на поземления имот от кадастралната карта на ***, в мащаб 1:1000. От тази скица замереното на последните две разстояния от северозападния ъгъл на двуетажната сграда до северната граница на имота по кадастрална карта е 2 м, а съответно източния ъгъл до северната граница е малко по-малко от 4 м, т.е. има разминаване между кадастралната карта и регулационния план.

Адв. Т.:  В тази си част въпросът беше и за съответствието на сградите към нормативните в момента на тяхното изграждане.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: При извършената справка в община *** към преписката за конкретния проект и наличните там преписки по изменение на регулационен план, попълване на кадастрален план, няма документи и книжа относно годината на построяване на наличните понастоящем две сгради в имота. Съответно не е възможно същите да бъдат съотносими към конкретен предходен подробен устройствен  план, за да може да се коментира дали са били спазени или не изискуемите към този предходен период минимални отстояния от вътрешните граници.

Адв. Т.: Констатациите относно състоянието на двете сгради на база на оглед отвън ли са извършени от Ваша страна или от вътре?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Констатациите ми са на база оглед отвън. Това ясно се вижда и от приложените към експертизата фотографии - състоянието на покривната конструкция, вида на фасадните материали, съответно на стълбището за достъп до втория етаж от разположената в северозападната страна на имота сграда, и други качества на сградите към настоящия момент, въз основа на които считам, че същите не съответстват на действащите нормативни изисквания, които подробно съм визирала в експертизата.

Огледът съм извършила отвън от улицата, тъй като всички огради и врати бяха заключени.

Адв. Т.: На кои конкретни норми от закона не съответстват тези сгради?

Съдът към адв. Т.: Въпросът е юридически. Вещото лице не е длъжно да отговаря.

Гл. експерт К.: Нямам въпроси.

Адв. С.: Нямам въпроси.

Съдът счита, че вещото лице е отговорило изчерпателно на поставените му задачи, включително и на допълнителните въпроси, поставени в днешното съдебно заседание, за които не  е имало предварителна подготовка.

Съдът счита, че разходите, заявени от вещото лице в представената справка-декларация съответстват на усилията, които е положило и обема на работа, която е извършена.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д..

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да довнесе по сметката за вещи лица на Административен съд Бургас допълнително възнаграждение за вещото лице в размер на 70 лева.

 

Да се изплати на вещото лице депозита, внесен към момента.

 

Адв. Т.: Оспорвам експертизата в частта относно отговорите на въпроси 3 и 5, както и по т. 4 от констативно-съобразителната част във връзка с днес зададените въпроси и отговорите на вещото лице относно предвиденото застрояване по скицата с виза за проектиране и тук предвиденото по проекта.  В тази част считам експертизата за недостатъчно обоснована и възникват съмнения за нейната правилност.

Относно годността на съществуващите сгради и тяхното съответствие с нормативите за строителство, ще помоля да ми дадете възможност да представя официален документ от община ***, а във връзка с оспорването - в тази част на експертизата моля да се назначи нова такава от ново вещо лице, което да даде отговор на същите въпроси. Ако ми дадете възможност и с писмена молба да ги конкретизирам и изчерпя.

Гл. експерт К.: Моля да приемете изслушаната в днешното съдебно заседание експертиза. Считам, че е достатъчно подробна, обхватна, обстойна. Ако се стигне до някакво неразбиране от страна на процесуалния представител на жалбоподателя – считам, че това неразбиране дойде от поставените от него въпроси извън поставените задачи на вещото лице. Противопоставям се на искането за повторна експертиза.

Адв. С.: Предмет на контрол в настоящото производство е издаденото разрешение за строеж ведно с одобрените проекти, които са оставени в сила с оспорваната заповед на началника на РДНСК, Югоизточен район. Жалбоподателят не е оспорвал и не твърди изложените в заключението фактически положения, а именно че действащия подробен устройствен план, въз основа на който е издадена визата за проектиране, и с която трябва да се съобразява всеки процес, не предвижда запазване на сградите. В крайна сметка визата представлява извадка от действащия подробен план, съобразно който  не е предвидено запазването на тези сгради.

По направеното искане за извършване на повторна съдебна експертиза по въпроси № 3 и 5, както и по възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, по фактите изложени от вещото лице в т.4 от констативно-съобразителната част на експертизата, съдът счита, че искането на адв. Т. е неоснователно. Предмет на спора по настоящото дело е разрешение за строеж, а не конструктивната годност на съществуващи сгради в процесния УПИ. Експертизата е много подробна, прегледно и ясно поднесена, придружена с множество приложения, които дават възможност изводите на вещото лице да бъдат проверени.

В съдебно заседание вещото лице отговори на множество въпроси, в това число и на въпроси, които не бяха предвидени в първоначалното назначаване на експертизата. От отговорите на вещото лице съдът не установява необоснованост на заключението - нито в писмената му част, нито при излагането на изводите на експерта в днешното съдебно заседание. Вещото лице стриктно се придържаше към установените факти и отговорите му бяха еднопосочни.

С оглед на изложеното съдът счита, че не са налице предпоставки за извършване на повторна експертиза по задачите, посочени от адв.Т., затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за извършване на повторна експертиза по същите задачи.

По искането на адв. Т. да му бъде дадена възможност за снабдяване с доказателство относно конструктивното състояние на двете сгради, свъществуващи в УПИ, съдът счита, че искането е неотносимо към спора.

С оглед на изложеното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Т. за предоставяне на възможност за представяне на допълнителни писмени доказателства за конструктивното състояние на сградите в УПИ.

Адв. Т.: Искането ми съдържа и искане за документ за съответствието на същите в момента на построяването им в действалия в момента на построяването им ПУП.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: От отговорите на вещото лице, дадени в днешното съдебно заседание, под обещание и при предвидена наказателна отговорност за даване на невярно заключение, вещото лице отговори, че липсват данни за годината на построяване на двете сгради, и в този смисъл е невъзможно да бъде установено съответствието им с предвижданията на подробен устройствен план действал към конкретен момент.

Съдът счита, че вещото лице е достатъчно компетентно да се ориентира в естеството на спора и да изследва въпроса за годината на построяване на сградите. След като вещото лице е отговорило отрицателно на този въпрос, че не са му предоставени такива данни, съдът счита, че няма основание да не кредитира изявлението на експерта, че в община *** липсват данни за годината на изграждане на двете сгради.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Т. за снабдяване със съответни документи за съотвествието на сградите към ПУП, действал в годината на тяхното изграждане.

Адв. Т.:  Твърдя, че има такива данни, защото същите сгради са декларирани в община ***. Доверителката ми е плащала съответните данъци. Подновявам искането си за снабдяване с друг документ за съответствието на сградите към ПУП, действал в годината на тяхното изграждане.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Т.: Съдът вече се произнесе по въпрос.

Адв.Т.: Като допълнително основание за незаконосъобразността на проекта искам да заявя - несъответстието на посочената застроена площ е записана в инвестиционния проект, специално в архитектурната част и записаната такава в изготвения доклад за съотвествие по чл.143 от ЗУТ.

Адв. С.: Във приетата експертиза на лист 5 пише, че гл. архитект е обжалвал предходната заповед от 2015 г, с която е отменен предходен отказ за одобряване на проекта, като за сведение представям резултата от това оспорване - Определение № 1585/27.07.2015 г. на Административен съд Бургас по адм. дело №  1399/2015 г., и Определение № 12207/17.11.2015 г.на ВАС, по адм. дело  №11810/2015 г. Именно въз основа на тези съдебни актове заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район от 2015 г. е влязла в сила, обвързана е административния орган, вследствие на наше заявление и издадено разрешението за строеж, което е обект в настоящото производство.

Гл. експерт К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания:

Адв.Т.: Моля да отмените процесната заповед на началника на РДНСК Бургас, ведно с издаденото разрешение за строеж на община *** като незаконосъобразни по съображенията, изложени в жалбата, както и да ми присъдите разноските по представени в днешното съдебно заседание списък. Също моля и да ми дадете 10-дневен срок да представя писмени бележки.

Гл. експерт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В днешното съдебно заседание безспорно е видно от заключението, че с оспореното разрешение за строеж се допуска реализиране на влязъл в сила и действащ ПУП, по параметрите, допуснати с действащия ПУП. Възраженията в жалбата, както и в настоящото съдебно производство са, че с допуснатото строителство ще бъдат и се налага да бъдат премахнати съществуващите в имота сгради, както и искането да се докаже с изследване годината на построяване и техническата гарантност на сградите, както и относимостта им към предишни ПУП. Очевидно се целеше да се твърди, че сградите са търпими. Дори това да е така, моля да имате предвид, че търпимостта на строежите има сила досежност сградите само по отношение и до момента на реализиране на действащия ПУП. В случай, че тези сгради биха имали техническата възможност от тяхното запазване, би следвало с изменение на подробния устройствен план да се иска и цели тяхното запазване. В настоящия случай това не е сторено. Считам, че заповедта на началника на  РДНКА е законосъобразна и правилна.

Моля да ми присъдите юрисконсултското възнаграждение.

По отношение на претендираните разноски от страна на жалбоподателя- считам същите за прекомерно високи. Имам предвид юрисконсултското възнаграждение.

Адв. С.: Моля за 10-дневен срок от днес за писмена защита. Моля да постановите съдебен акт, с който да отсъдите като неоснователно оспорването.

Моля да ми присъдите направените разноски, като представям списък на същите.

Като процесуално искане - доколкото съдебният адрес на адвокатското ни дружество е променен: ******, моля от тук нататък съобщения и призовки да бъдат изпращани на този адрес.

Съдът счете делото за изяснено, заяви че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: