ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1939 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

         ОСПОРВАЩИЯТ - Областен управител на област Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Общински съвет-Сунгурларе, редовно призован, представлява се от адв. Н.К. с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Заповед № РД-09-46/19.09.2014 г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено приетото по т. 4 от дневния ред на заседание на Общински съвет-Сунгурларе и отразено в Протокол № 37/29.08.2014 г. решение на същия общински съвет.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам направеното оспорване от областния управител. Служебно ни е известно наличието на последващо решение, с което е отменено оспореното от нас. В тази връзка, моля да предоставите възможност на ответника да ангажира доказателства в тази насока.

АДВ. К.: Представям копие на Протокол № 39 от проведено на 25.09.2014 г. заседание на Общински съвет Сунгурларе, от който е видно, че оспореното решение на общинския съвет от 29.08.2014 г. е отменено, в който смисъл е оттеглил същия, поради което считам, че настоящото производство следва да бъде прекратено.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по повод представените доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         По повод заявеното от процесуалния представител на ответника искане за прекратяване на настоящото производство, намира следното:

         В нормата на чл. 156, ал. 1 от АПК е предвидена възможността при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акт, чието издаване е отказано. В нормата на ал. 2 от същия текст е предвидено, че за оттегляне на акта след първото заседание по делото, е необходимо и съгласието на оспорващия. В настоящия случай, от представения в днешно съдебно заседание Протокол № 39/25.09.2014 г. на Общински съвет-Сунгурларе се установява, че оспореното в настоящото производство решение, обективирано в т. 4 от Протокол № 37 от 29.08.2014 г., е отменен. В случая оттеглянето на оспорения административен акт е станало преди приключване на първото по делото заседание, поради което съгласието на оспорващия не се изисква.

         Съгласно чл. 159, т. 3 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен. В настоящия случай, от представените доказателства безспорно се установява оттегляне на оспореното решение на Общински съвет-Сунгурларе, поради което оспорващата заповед на Областен управител на област Бургас следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

         По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 3  от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-09-46/19.09.2014 г. на Областен управител на област Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1939 от 2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок считано от днес.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,22 часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: