ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1938 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ПРИ МРРБ – СОФИЯ, редовно призован, се представлява от адв.М.П.от САК с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А.против Решение № РД-02-36-738 от 04.07.2018 год. на Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 316 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А., изчислена в размер на 42 613.80 лева с ДДС, или в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0035C01-S-01 от 09.08.2017 год., с изпълнител ДЗЗД „***“.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8270/20.07.2018г. жалба, ведно с приложения по опис.

ДОКЛАДВА постъпил с вх. 9018/10.8.2018г. заверен препис на административна преписка,предоставен от ответника в изпълнение на разпореждане № 3395/23.7.2018г.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 10012/05.09.2018г. административната преписка от жалбоподателя.

 

С разпореждане № 5005/22.10.2018 г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ ответника - заместник министър и ръководител УО на ОПРР при МРРБ – София, в срок до съдебното заседание, да представи по делото заверено копие на писмото от Началника на Отдел ЮИР, с което се уведомява УО за констатираното нарушение, както и Докладната записка от УО до Ръководителя на УО. Със същото разпореждане, съдът е ЗАДЪЛЖИЛ жалбоподателя, в срок до съдебното заседание, да представи по делото заверено копие на офертите на участниците.

 

В изпълнение на разпореждането съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 11728/24.10.2018г. доказателства от жалбоподателя – 3 броя папки.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.П.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Представям писмото и докладна записка от 18.04.2018 г. и една от 03.07.2018 г. Нося екземпляр и за отсрещната страна.

Оспорвам доказателство № 5 – становище на Агенция за обществени поръчки, което е за поръчка на община Ботевград. Това, че и двете са сходни, не е основание да се приемат, че по една процедура има съгласие. Оспорвам и ще го развия в писмените бележки. На стр.20 от жалбата жалбоподателят признава, че това, което представя, не е по настоящата, а е по сходен предмет. Моля да не се приема това доказателство № 5, тъй като е неотносимо.

Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 8270/20.07.2018г. жалба, ведно с приложения по опис, постъпилия с вх. № 9018/10.8.2018г. заверен препис на административна преписка, постъпилата с вх. № 10012/05.09.2018г. административната преписка, постъпилите с вх. № 11728/24.10.2018г. документи от жалбоподателя, както и представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответника, като доказателства по делото. Относно относимостта на така представените доказателства съдът ще вземе отношение с крайния си съдебен акт.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.П.: Моля след като се убедите в основателността на решението да отхвърлите като неоснователна жалбата на община Поморие и да потвърдите решението.

Моля за срок за писмени бележки.

Представям списък за разноските по делото, моля да ми се присъдят.

Моля за възможност да представя доказателство за плащането на адвокатския хонорар, тъй като това е бюджетна организация и плащанията се извършват малко по-бавно. Имам уверение, че до два-три дни ще бъде платено, фактурата вече е представена.

                             

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7–дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: