ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1938 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят В.Д.Ш., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Ответникът С.Г.К., служител на V-то Районно управление „Полиция” Бургас, редовно призован, се явява лично.

        

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат П. М., процесуален представител на жалбоподателя, с която иска настоящото дело да не бъде разглеждано в 9.30 ч., а да бъде разгледано в 11.30 ч. на днешната дата, тъй като тя, поради служебни ангажименти, не може да пристигне в Бургас за началото на съдебното заседание.

        

         ОТВЕТНИК К. – Считам, че няма причини делото да бъде отложено за 11.30 ч., моля да бъде разгледано сега. Моля да се даде ход на делото, считам, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид становището на ответната страна счита, че не са налице основания делото да бъде разгледано в по-късен час на първо място, защото липсват доказателства към молбата представена от адвокат М. за причините, поради която тя не може да се яви в часа насрочен от съда. На второ място, защото съдебното заседание по делото е насрочено за днешната дата от 9.30 ч. в предходното съдебно заседание проведено на 31.07.2013г., когато адвокат М. е присъствала и не е възразила относно датата и най-вече относно часа, в който заседанието е отсрочено. За този период от два месеца защита на жалбоподателя е имала достатъчна времева възможност да бъде организирана.

По изложените съображение и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК като счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № 151/29.07.2013г. издадена от С. Г. К. на длъжност „командир на отделение” при V Районно управление „Полиция” гр.Бургас. Заповедта е издадена на основание чл.63 от ЗМВР за задържане в рамките на 24 часа в поделенията на МВР.

 

ОТВЕТНИК К. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените доказателства.

         Моля, съдът служебно да призове в качеството на свидетел колегата Р.И.Ж., който е съставил АУАН представен по делото и е участвал при извършването на теста в следствие, на който е установена употребата на наркотични вещества. Същият е служител на ПП при ОД МВР Бургас.

         Моля, да призовете още като свидетел и моят колега Л.В.Д., който също видя отчетения тест и присъства при извършването на този процес. Той е служител на V РПУ – също командир на отделение.

         Нямам други искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: заповед рег.№151/29.07.2013г., декларация за запознаване с права на В.Ш. от 29.07.2013г., протокол за личен обиск на лице от 29.07.2013г., декларация по чл.30, ал.3 от Закона за правната помощ, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, копие от присъствена книга, както и допълнително представените от ответника АУАН №2761/29.07.2013г., докладна записка от Р.И.Ж., талон за медицинско изследване.

         ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на двамата свидетели посочени от ответника, които следва да бъдат призовани служебно от съда на адресите на тяхната месторабота.

        

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.10.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

         Да се призоват в качеството на свидетели лицата Р.И.Ж. и Л.В.Д. по адреса на тяхната месторабота.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: