ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На девети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1937 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД с Изп. Директор и законен представител Г.П. редовно и своевременно уведомен,  се представлява от ю.к.Х. с представено в днешното съдебно  заседание пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР гр.БУРГАС, редовно уведомен,  представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА  ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ И.Б., редовно и своевременно уведомена не се явява и не  изпраща представител

         По хода на делото:

         АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Докладва, че производството по делото е образувано по жалба от „Напоителни системи” ЕАД – гр.София, ЕИК 831160078,със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, представлявано от Г.П.- Изпълнителен директор против Заповед №18-5131-28.06.2016 година, издадена от гл.експерт инж.П.Б., упълномощена със заповед за заместване на титуляра № РД-13-225/27.06.2016 г. от *** на СГКК ГР.Бургас инж.С.З..

Указва на жалбоподателя, че е негова тежестта да установи наличие на правен интерес  от оспорване на посочената заповед,  а на ответния  административен орган това,  че са били налични предпоставките за образуване и провеждане  на производството, чиито краен административен акт се оспорва по настоящето дело.В този смисъл, че са били спазени  съответно  изискванията на Наредба №3 /2005 година, както и на чл.54 и чл.57 от ЗКИР.

Съдът докладва постъпилата административна  преписка в цялост.

АДВ.Х.- Поддържаме жалбата, няма да сочим други доказателства.Да се приключи  събирането на доказателства.

Съдът  предвид  становището на процесуалния представител на жалбоподателя намира, че представените  писмени доказателства са допустими и относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени,  породи което и воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административна  преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход да делото по същество.

АДВ.Х. – Уважаеми господин съдия, моля да уважите  жалбата с подробно  изложените в нея аргументи и да отмените издадената  заповед №18-5131-28.06.2016 година на *** на СГКК Бургас, като незаконосъобразна, издадена  при нарушаване на материалния и процесуалния закон.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: