Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер       871/15.05.2015г.         град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и петнадесета година в открито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1937 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.46 от Закона за общинската собственост.

Образувано е по жалба на Й.К.П. *** против заповед № 2205/04.09.2014г., издадена от кмета на Община Бургас, с която на основание чл.46, ал.1, предл.II, вр. с ал.1, т.6, вр. с §8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища от 2009г., вр. с чл.46, ал.2 и ал.5 от ЗОС е прекратено наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр.Бургас, ***. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат А. от БАК, която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – кметът на Община Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт С., която представя приложените към административната преписка писмени доказателства без да изрази становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед № 2205/04.09.2014г., издадена от кмета на Община Бургас, с която е прекратено наемното правоотношение между общината и Й.К.П. за общинско жилище, представляващо апартамент с площ от 95,75 кв.м., находящ се в гр.Бургас, ***. В мотивната част на оспорения акт се сочи, че със заповед № 449/29.05.1996г., издадена от кмета на Община Бургас жалбоподателят и П. Т. К. са настанени в процесното жилище на основание чл.18, ал.2 от ННОЖ, чл.5 от ЗНО и указания, дадени с протокол от 27.02.1996г. от комисия, назначена със заповед № 155/22.02.1996г., която е констатирала застрашено конструктивно състояние на общинската част на сградата, в която са настанени наемателите и предстоящо с общината ново строителство в парцела. Въз основа на издадената заповед е сключен безсрочен договор за наем № 50924/31.05.1996г. с размер на месечната вноска – 663 лева. На 10.04.1997г. е сключен следващ договор за наем, с който е определена наемна цена в размер на 3 647 неденоминирани лева. Същата е анексирана впоследствие на 14 590 неденоминирани лева, считано от 01.03.1998г. На 02.07.2014г. жалбоподателят е уведомен, че срещу него се провежда административно производство за прекратяване на наемното правоотношение поради изтичане на договорения срок и неплащане на разходите за ток за повече от три месеца. В нарочна молба, адресирана до кмета на Община Бургас, Й.П. излага причините за неплащане на разходите и представя доказателства за изпълнение на това задължение. Доводите на жалбоподателя не са зачетени и е издадена заповед № 2205/04.09.2014г., с която на основание чл.46, ал.1, т.1, предл. II от ЗОС, чл.46, ал.1,т.6 от същия закон и §8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища от 2009г., вр. с чл.46, ал.2 и ал.5 от ЗОС е прекратено наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл.484, вх.3, ет.7, ап.ляв поради изтекъл срок за настаняване и неплащане на консумативните разноски за електроенергия за повече от три месеца. В мотивната част на процесната заповед се сочи още, че за събиране на разходите за ел.енергия е образувано изпълнително дело, а изтичането на срока на действие на договора за наем е обосновано с разпоредбата на §8 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди. Фактическите констатации в заповедта са установени с приложените към административната преписка писмени доказателства, а именно: АЧОС № 636/29.12.1997г., заповед № 449/29.05.1996г. за настаняване в общинско жилище, договор за наем № 50929/31.05.1996г.; договор за наем № 50929/10.04.1997г.; анекс от 01.03.1997г., справка за задълженията на Й.К.П.; уведомление № 53-00-257/1/01.07.2014г., молба до кмета на общината, покана № 649/05.09.2015г., списък на лицата, които не са изпълнили условията на §8, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, фактури и разписки за плащане на задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ АД.

В жалбата, с която е сезиран съда, П. твърди, че е платил задълженията си към електроразпределителното дружество, но не е знаел, че трябва да подаде декларация по §8, ал.2 от НУРУЖНГННПОЖ. Настоява за отмяна на заповедта.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС наемните правоотношения се прекратяват поради изтичане на срока за настаняване. В конкретния случай е безспорно установено, че П. е бил настанен в общинско жилище с безсрочен договор за наем. На 18.12.2009г. е приета Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. В §8 от ПЗР на Наредбата в редакцията, приета с протокол № 14/30.10.2012г. и 01.11.2012г. е предвидено, че наемните правоотношения за общински жилища, възникнали до влизане в сила на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общински съвет – Бургас на 31.05.2005г., изм. на 27.03.2008г., попр. на 18.09.2008г. запазват действието си до 31.01.2013г. за наемателите, неподали декларации по §8, ал.2 от тази наредба. Наемните правоотношения на наемателите, които са настанени в общински жилища до влизане в сила на наредбата от 2005г. и в срок от 01.05.2010г. до 31.01.2013г. са подали декларации по чл.6, ал.3 и документи по чл.7, ал.3 за установяване на условията по чл.4 от наредбата, запазват действието си до 31.12.2013г. За тези наематели кметът на общината издава заповед за настаняване в срок до 31.12.2013г. Наемното правоотношение с наемателите на общински жилища, които не са подали декларации в посочения срок, се счита с изтекъл срок за настаняване от 01.02.2013г. Наемното правоотношение с наемателите на общински жилища, които са подали декларации, но не отговарят на условията на наредбата, се считат с изтекъл срок за настаняване от 01.01.2014г. В настоящия случай не е спорно между страните, че жалбоподателят не е подал декларация до отдел „Жилищна политика“ и не е представил документите по чл.7, ал.3 от наредбата, поради което наемното му правоотношение е трансформирано в срочно с краен срок на действие – 01.02.2013г. При това положение, не може да има съмнение, че фактическият състав на чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС е осъществен и заповедта е издадена законосъобразно. Безпредметно в този случай се явява обсъждането на второто фактическо основание в заповедта – неплащане на консумативните разноски за електроенергия за повече от три месеца, което е опровергано от жалбоподателя в хода на съдебното дирене.

Предвид гореизложеното, жалбата на Й.П. се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.П. *** против заповед № 2205/04.09.2014г., издадена от кмета на Община Бургас, с която на основание чл.46, ал.1, предл.II, вр. с ал.1, т.6, вр. с §8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища от 2009г., вр. с чл.46, ал.2 и ал.5 от ЗОС е прекратено наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр.Бургас, ***.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………