ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1936 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят „Клиф оунърс асосиейшън” ДЗЗД, уведомен от преди, не изпраща представител.

За ответника - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, уведомен от преди, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА постъпили от ответника писмени доказателства с молба вх.№ 9641/16.12.2014г., представляващи заверени копия от договор на дружеството по ЗЗД на „Клиф оунърс асосиейшън”, ведно със заявление за вписване на данни.

 

Съдът констатира, че указанията дадени в предходно съдебно заседание на 10.12.2014г., както и в закрито заседание на 17.12.2014г. са съобщени на жалбоподателя чрез Ивайло Лефтеров на 09.02.2015г. Към настоящия момент липсва заявено доказателствено искане от жалбоподателя. Липсва и заявено искане за продължаване на срока за водене на допуснатите свидетели на жалбоподателя. С оглед изричните указания дадени в предходното съдебно заседание, съдът следва да приеме, че от една страна жалбоподателя не поддържа искането за събиране на гласни доказателства, а от друга, че няма други доказателствени искания, доколкото такива не са заявени в определения от съда срок.

По изложените съображения и на осн. чл. 253 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, вр. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 10.12.2014г. в частта, с която е допуснал на жалбоподателя събирането на гласни доказателства за установяване на положителните факти изложени в обстоятелствената част на жалбата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да се приемат представените от колегата писмени доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба от 16.12.2014г. документи, като доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Предвид процесуалната пасивност на жалбоподателя, който явно е дезинтересиран от настоящото производство, моля да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изразеното становище от процесуалния представител на ответника и поради липса на доказателствени искания от страна на жалбоподателя, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания акт за дерегистрация по ЗДДС.

Считам, че в хода на съдебното производство не се събраха доказателства, които да оборят двете тези на органа по приходите, а именно, че дружеството не се открива системно на адреса за кореспонденция, посочен от него като такъв в заявлението за вписване на данни в Агенцията по вписвания, както и това, че дружеството системно не внася дължимото ДДС по справките декларации. Считам, че това са достатъчни основания за прекратяване на регистрацията по ЗДДС, в който смисъл е и решението на директора на Дирекция „ОДОП”.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. Не представям списък на разноските.

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: