ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 10.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1936 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

        

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Клиф оунърс асосиейшън” ДЗЗД, редовно призован, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован не изпраща представител.

 

На именното повикване в 14:10часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Клиф оунърс асосиейшън” ДЗЗД, редовно призован, не изпраща представител.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Клиф оунърс асосиейшън” ДЗЗД, против Акт за дерегистрация по ЗДДС №020991400004290/26.05.2014година издаден от инспектор по приходите в офис Бургас, който е потвърден с решение № 243/26.08.2014година на директора на Дирекция „ОДОП”. Иска се отмяна на акта за дерегистрация по ЗДДС.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно нормата на чл.170, ал.1 от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК има доказателствена тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в акта и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  документи като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА на жалбоподателя събиране на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели при довеждане в следващото съдебно заседание, за установяване на положителните факти изложени в обстоятелства част на жалбата, като

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако свидетелите не бъдат доведени в следващото съдебно заседание без да са представени доказателства за наличие на уважителни причини, определението за допускането им ще бъде отменено, като съдът ще приеме, че не се поддържа това доказателствено искане от жалбоподателя;

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, в 7-дневен срок от съобщението да представи копие от договора на дружеството по ЗЗД на „Клиф оунърс асосиейшън”, заедно с административната преписка в цялост.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  11.03.2015г от 15.00 часа, за която дата и час страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТЯТ съобщения на страните за дадените в днешното заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

    СЕКРЕТАР:                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: