О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1861                              от  03.08.2018 г.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, дванадесети състав, на трети август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1935 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 127ж, във вр. с чл. 41, ал. 3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Страбекс“ ЕООД, ЕИК 831429287, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ №30, представлявано от управителя В.Б., против действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в протокол №201400926965_3/27.06.2018г. за извършена проверка на стоки с висок фискален риск.

Жалбоподателят иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона.

Ответникът – териториален директор на ТД на НАП – Бургас, представя преписката, като въпреки указанията на съда в нея не фигурира решение на директора на  ТД на НАП – Бургас по повод постъпилата от дружеството жалба.

Оспорването е допустимо.

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал.3 от ДОПК, приложим по силата на  чл. 127ж, ал.1 от ДОПК, от лице с правен интерес.

І. ФАКТИТЕ:

На 27.06.2018 г. екип от инспектори по приходите  извършват проверка на мястото на разтоварване на стоката. Обект на проверката е получена/разтоварена стока на „Страбекс“ ЕООД. Органът твърди, че по предварително извършен анализ на дейността на дружеството  са констатирани тенденции към отклонение от данъчно облагане. Доказателства, обосноваващи тези твърдения не са представени, нито са изложени конкретни факти довели до този извод.

Предвид тази констатация и на основание чл. 121а, ал.3 във вр. с чл. 121а, ал.2 от ДОПК, органите по приходите преценили, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено, поради което съставили оспорения протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск.

Дружеството-жалбоподател е оспорило по административен ред предприетите от органите на приходите действия, по предварително обезпечаване на фискален контрол с жалба вх.№ ИТ -00-6835/10.07.2018г. до ТД на НАП Бургас, изискана от съда, по която не е налице произнасяне от страна на органа.

Според жалбоподателя оспорените действия са незаконосъобразни, поради неправилно приложение на закона, предпоставено от липса на мотиви. Твърди, че изводите, според които при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, не са обосновани.

ІІ. ПРАВИ ИЗВОДИ:

Разпоредбата на чл. 121а, ал.1 от ДОПК, сочи че при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на:

1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;

2. неспазване на забраната по чл. 13, ал.3, т.4;

3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;

4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й.

Според ал.2 и ал.3 от цитираната норма, предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл. 40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл. 13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В настоящия случай предмет на оспорване са действията на органа по приходите по проверка на стоки с висок фискален риск. В случая, в протокола, който отразява тези действия, липсват мотиви за извършването им, които да кореспондират с основанията по чл. 121а от ДОПК.

За да се наложат предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката е необходимо да е изпълнено някое от условията визирани в чл. 121а, ал.1 от ДОПК, а в конкретния казус не е налице нито едно от тях.

В протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск органът по приходите се е позовал на хипотезата на ал.2 на чл. 121а от ДОПК. Изложените обаче мотиви на органа не сочат наличието на обезпечителна нужда по смисъла на цитираната норма. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст, а именно – че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В протокола изобщо не е посочено какви установени надлежно факти са обосновали извода на органа за наличието на тенденции към отклонение от данъчно облагане.

Предприетите действия за обезпечаване на доказателства не са мотивирани. Липсва каквато и да е конкретна информация относно фактите, въз основа на които е предприето това действие.

Формалното цитиране на хипотезата на чл. 121а, ал.2 от ДОПК не може само по себе си да обоснове извод за реализирането й. Приложената хипотеза изисква установяване от органа по приходите на конкретни факти, които да дават възможност недвусмислено да се заключи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Липсата на мотиви в протокола, обективиращи оспорените действия не може да бъде преодоляна.

Всеки един орган, в чиито функции е включен контрол по спазване на закона следва да ги осъществява и с оглед вътрешното си убеждение. Последното обаче не е имагинерно понятие. Вътрешното убеждение се формира въз основа на конкретно установени факти, каквито в случая липсват.

По изложените съображения, съдът намира, че оспорените от жалбоподателя действия, обективирани в протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск, следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Мотивиран от изложеното и на основание  чл. 127ж ал.1 във вр. с чл. 41, ал.3 ДОПК, Административен съд - гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ извършените по отношение на „Страбекс“ ЕООД, ЕИК 831429287, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ №30, представлявано от управителя В.Б. действия на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в протокол №201400926965_3/27.06.2018г.

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: