ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1935 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дибинвест” ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Я., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

         Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216001642-091-001/17.06.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 229/14.09.2016г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил административната преписка.

На 14.11.2016г. постъпи молба от жалбоподателя, с която иска спиране на производството по настоящото дело до произнасянето на Върховен административен съд по тълкувателно дело № 10/2016г. и приемане на тълкувателно решение по въпроса: "Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013г. редакция на чл.119, ал.2 ДОПК, който е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл.118, ал.2 ДОПК?". Съдът след като извърши справка в интернет-страницата на ВАС от която установи, че такова тълкувателно дело действително е образувано, заседанието за което е било насрочено за 15.11.2016г., но все още няма произнасяне на Върховен административен съд.

 

АДВ. Я.: Поддържам жалбата и молбата за спиране на производството по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към административната преписка писмени доказателства. Съгласна съм да бъде спряно производството на това основание.

 

С оглед изявленията на страните, съдът намери, че следва да приеме приложените към делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

Предвид висящността на тълкувателно дело № 10/2016г. по описа на Върховен административен съд, по което се разглежда въпрос от съществено значение за валидността на процесния ревизионен акт, съдът намери, че тълкувателното решение по това дело ще има значение за правилното решаване на настоящия съдебен спор, предвид което и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, вр. чл.144 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по настоящото административно дело № 1935/2016г., до приключване на производството по тълкувателно дело № 10/2016г. по описа на Върховен административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

Всеки месец да се извършват справки за хода на тълкувателно дело № 10/2016г. по описа на Върховен административен съд и настоящото дело да се докладва на съдията-докладчик на всеки три месеца, а при приключване на преюдициалното дело – да се докладва незабавно.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: