ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1935 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Дибинвест” ООД, редовно призован, не се явява представляващия. За него се явява адвокат Р., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Изпратената призовка на адреса на управление на дружеството е върната с отбелязване от призовкаря, че на хотела има надпис, че не работи, залепил е бележка с кратко съобщение и неговия телефон, но първоначално никой не го е потърсил. Впоследствие му се е обадил Х.Д., който е бил запознат със съдържанието на съобщението и е заявил, че ще се яви в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при Централно управление на национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба против Ревизионен акт № Р-02000216001642-091-001/17.06.2016г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с решение № 229/14.09.2016г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

АДВ. Р.: Поддържам изцяло жалбата ведно с приложените към нея писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Р.: Господин Председател, достатъчно аргументи срещу ревизионния акт сме изложили в жалбата, с която е сезиран съдът. Единствено искам да наблегна на обстоятелството, че без значение от факта, че дерегистрацията на дружеството е настъпила вследствие преценка на административния орган в рамките на оперативната самостоятелност, че „Дибиинвест“ ООД системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС, то считам, че в самия акт липсва каквато и да е конкретизация на задълженията на дружеството за отделните данъчни периоди, от които да може да се направи преценка, че е налице изобщо системно неизпълнение. Има единствено един посочен общ дълг, който дружеството никога не е отричал и нищо повече.

На следващо място: все пак нормата на чл. 176, т. 3 от ЗДДС вменява, че датата на дерегистрация следва да е датата на връчване на акта. Към жалбата са представени достатъчно доказателства на коя дата моят доверител е получил и съответно му е връчен акта за дерегистрация, вследствие на което само на това основание актът се явява незаконосъобразен – т.е., издаден преди датата на която е станало реалното връчване на акта за дерегистрация.

Продължаваме да твърдим, че не е спазена процедурата по чл. 32, ал. 4 от ДОПК.

Не на последно място, в рамките на същия данъчен период към дата 28.07.2016 г., дружеството отново е регистрирано по ДДС – т.е., така определения размер на ДДС при дерегистрация и последваща регистрация в рамките на един и същ данъчен период, е изцяло незаконосъобразно.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Възраженията на дружеството са основно свързани с това правилно ли дружеството е дерегистрирано и кой е момента на получаване на акта за дерегистрация. Тези въпроси са напълно неотносими към предмета на настоящото дело. Налице е влязъл в сила съдебен акт, от който става ясно коя е датата на дерегистрация. Същият е влязъл в законна сила. С настоящия ревизионен акт единствено е начислен ДДС към датата на деригистрация на дружеството така, че възраженията изложени в жалбата не касаят и не са относими към тези определени с ревизионния акт задължения.

Моля да приемете изложеното и потвърдите издадения ревизионен акт. Ще моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

       СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: