ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми юли                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1935 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Д.Д.П. - редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. № 6211/30.06.2015 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилите доказателства с вх. № 6309/02.07.2015г.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Н.: Да се приемат доказателствата. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Й.: Да се приемат представените от нас доказателства. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Н. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 3 от заключението, абзаца по средата, е посочена  1997 г. за построяване на първия етаж от сградата. Дали не става въпрос за техническа грешка, а годината да е 2007?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Годината, посочена в таблицата на съдебно-техническата експертиза, е 1997 г. Ако има техническа грешка, е там.

 

         ВЪПРОС: На стр.6, последен абзац, „за данъчна основа, следва да бъде приета сумата от 61 462,00 лв., изчислена като приходите от продажбата на двата недвижими имоти – 66 334,00 лв. бъдат намалени с осигурителни и здравни вноски за периода 01.01.2007г.”. От къде идва тази данъчна основа и намалявате ли я с разходите  за строителство?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изчисляване на данъчната основа от продажбата на недвижимите имоти са използвани стойностите, посочени в ревизионния доклад, като не съм взела предвид оценъчната експертиза. Това са цифрите посочени в ревизионния доклад.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси. Оспорвам експертизата в частта за определяне на данъчната основа по чл.122 ДОПК, включително на разходите за съответните активи.

 

Репика на юк. Й.: Тези разходи са включени.

 

Адв. Н.: Оспорвам заключението, че по чл.122 ДОПК. Данъчната основата трябва да бъде съобразена с прихода и разхода по построяване на недвижимите имоти.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Във връзка с Нотариален акт № 83, том V, рег.№ 2786, дело № 819 от 2005 г., който не е по преписката, Вие приспадате квадратурата, която се отнася за сина на жалбоподателя. Защо?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От общата квадратура, за която е отстъпено правото на строеж на жалбоподателя, съм приспаднала квадратурата, която е прехвърлена на сина на жалбоподателя по сега представения нотариален акт.

 

Юк. Й.: Цялата сграда е построена на жалбоподателя и независимо, че има прехвърляне, разходите следва да се отнасят към него като задължено лице.

 

Юк. Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Адв. Н.: Представям Нотариален акт за отстъпено право на строеж № 83, том V, рег.№ 2786, дело № 819 от 2005 г.

 

Юк. Й.: Представям заверено Искане за представяне на документи и писмени доказателства от задължено лице.

 

Адв. Н.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Й.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 1000,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 1000,00 лв. на 08.07.2015 г./

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание Нотариален акт за отстъпено право на строеж № 83, том V, рег.№ 2786, дело № 819 от 18.05.2005 г. на нотариус с рег.№ 110 на НК, с район на действие Районен съд – гр. Несебър, както и искане за представяне на документи и писмени задължения от задължено лице изх.№ Р-13-1440/13.05.2013 г., както и доказателствата с писмо вх.№ 6309/02.07.2015г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да постановите решение, с което да прогласите ревизионния акт за нищожен, поради липса на компетентност на органа, издал същия, или алтернативно да го отмените като незаконосъобразен.

Ще предоставя писмени бележки. Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представените доказателства.

 

Юк. Й.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен. Приетата съдебно-счетоводна експертиза касае единствено и само определената данъчна основа по реда на чл.122 ДОПК, която касае дължимите данъци като физическото лице, а не като търговец. Там където го облагаме като ЕТ, разходите за построяване на сградата са отнесени само към продадените апартаменти. А там където го облагаме като ФЛ всички разходи са отнесени по построяване на цялата сграда. Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение в размер на 2521,00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: