ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1935 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Д.Н.П. - редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх. № 2746 от 21.04.2015 година, което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице. 

 

Юк. Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице. 

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като установява самоличността му, както следва:

 

   Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

         Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. Й. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: В експертизата работите по метода на сравнимите неконтролирани пазарни цени между независими търговци - използвали ли сте справка от Агенцията по вписвания и други между независими търговци?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм ползвал вписани сделки от Агенцията по вписванията, а пазарните аналози, от които се е ползвал колегата в ревизионното производство, както и усреднените цени от Националния статистически институт /НСИ/, които са относими.

 

         ВЪПРОС: Като правите пазарни цени по други дела, казвате, че най- удачните методи са вещния метод и метода на сравнимите пазарни цени между независими търговци - твърдите ли това?

 

         Адв. Н.: Моля да се формулира въпроса във връзка с експертизата.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Най-удачният метод е методът на пазарните аналози - сравнимите неконтролирани цени.

 

         ВЪПРОС:  По този метод ли сте работили, независимо че няма други аналогични продажби?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Използвал съм информация от обяви във вестник „Бургаски имоти”, ползвал съм и данни от НСИ, където изследванията са на базата на реализирани сделки и това е достатъчно представителна информация.

 

         ВЪПРОС: Отчитате същността и спецификата на оценявания обект и предназначението на оценката - какво имате предвид?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предназначението на оценката е за производството делото. Спецификата съм я отразил - двата апартамента са на груб строеж, а третият е завършен на 100 %, правил съм анализ на местоположението на имотите – к.к. „Слънчев бряг-запад”, посетил съм имота, съобразил съм се с местоположението и специфичните характеристики на всеки един от имотите.Данните от сайта на НСИ се отнасят за к.к. „Слънчев бряг-запад” и са съпоставими.  Ползвал съм анализи от оценката, изготвена от колегата Янко Добрев, които са стр.49 от делото.

 

         ВЪПРОС: Защо в други Ваши експертизи използвате метода на вещните стойности, а в конкретния случай не сте процедирали по този начин?

 

         ОТГОВОР:  Методът на вещната стойност е различен от метода на стандартните аналози. Съгласно международните стандарти за оценяване, оценката може да бъде извършена от един и повече оценителни метода. В случая съм взел метода на „Пазарните аналози”, ползвал съм и като пазарен аналог информацията, която я има в сайта на НСИ за периода 2007-2008 г. - периода за извършване на сделките. По конкретна сделка нотариален акт не съм ползвал в представеното заключение.

 

         Юк. Й.: Оспорвам заключението като невярно. Според Наредбата за пазарните цени трябва да се съпоставят реални продажби извършени между независими  търговци. Вещото лице не е извършил оценката по метода, който регламентира наредбата.

         Моля да се извърши повторна експертиза по метода на вещната стойност и метода на сравнимите неконтролирани пазарни цени между независими търговци. Не е редно пазарни цени да се изготвят по офертни цени и статистически данни.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Две оценки са правени от НАП и по двете оценки няма нито една сделка с нотариален акт, който да е пазарен аналог, сделка от Агенцията по вписвания. Придържал съм се към оценъчния метод ползван от колегата, извършил оценката в хода на ревизионното производство. Считам, че оценката ми е коректна.

 

         Адв. Н.: Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която  представям.

 

         Юк. Й.: Моля за 7-дневен срок от днес да формулирам задачите към съдебно-техническа експертиза, ако бъде допусната.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 700.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 700,00 лева на 29.04.2015 г./

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да вземе становище по оспорване на заключението по приетата съдебно-техническа експертиза и евентуално да формулира въпроси за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза, в 7-дневен срок от днес.

 

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която като извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание, като съобрази изводите на съдебно-техническата експертиза. 

 

         НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 850,00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.07.2015 година от 10,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: