ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1934 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.36 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ве Ес Де“ ЕООД се явява адвокат В., надлежно упълномощена.

За ответника кмет на община Несебър- юрисконсулт Р., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Ве Ес Де“ ЕООД против мълчалив отказ на кмета на община Несебър, формиран по заявление № Н3-К-1424/23.05.2017г. за категоризация на заведение за обществено хранене.

По делото е постъпила административната преписката по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат В.: от името на дружеството жалбоподател, поддържам жалбата с всички изложени в нея твърдения за атакувания мълчалив отказ на Община Несебър да се произнесе по заявление за категоризация на заведение. В допълнение искам да заявя, че по подаденото заявление и до 24.07.2017г. не ни е издаден надлежен административен акт, нито отказ по нашето заявление, така че и в този смисъл поддържам жалбата като такава за мълчаливия отказ - няма издадена заповед, нито изричен отказ. Не възразявам да се приеме представената административна преписка, но заявявам, че същата не е пълна и по нея не са представени една част от наличните и поискани от Мен вече доказателства още с жалбата. В този смисъл отново съм формулирала искане за конкретно представяне на доказателства, които считам, че са относими и необходими, като някои от тях вече съм конкретизирала още повече с номера и дати, така че моля да задължите ответната община да ги представи, така както съм ги конкретизирала в нарочна молба по-подробно в точка І от 1 до 6. Моля да приемете като доказателства по преписката приложените от нас и подробно описани в точка ІІ от молбата, която представих, две писма от 12.06.2017г. и от 25.07.2017г., заявление от 02.08.2017г.  и удостоверение за регистрация№ 251/13.07.2017г. издадени от БАБХ, които не са налични по преписката.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. На първо място считам същата за недопустима по следните доводи: Заявлението е входирано на 23.05.2017г. Съгласно чл. 130, ал.1 от Закона за туризма, комисията следва да разгледа заявлението в 14 дневен срок, да изготви становище и евентуално, ако прецени, че са налице предпоставките да бъде издадено, издава се временно удостоверение със срок от два месеца, в рамките на който да приключи процедурата било с даване на удостоверение за категоризация, било с отказ за издаването му. В настоящия случай след изтичане на 14-дневния срок няма издаване на временно удостоверение, т.е. от изтичането на този срок започва да тече срока за мълчаливия отказ, който, ако правилно съм ги пресметнал би следвало да изтече на 06.07.2017г., а жалбата е подадена на 18.04.2017г. Алтернативно оспорвам жалбата като неоснователна. По отношение на направените искания – исканията по т.І - 4, 5 и 6 считам за неотносими, доколкото няма как да се прави извод за законосъобразност или незаконосъобразност на отказа от най-общо казаното практиката на Община Несебър. Преценката би следвало да бъде въз основа на нормативните актове и събраните по делото доказателства, а не да се прави аналогия с други процедури, разбира се пред административния орган. По отношение искането по т. І- 1, 2 и 3, само едно уточнение ако може от жалбоподателя - твърди ли се наличие на такива протоколи на комисията, тъй като се оспорва мълчалив отказ?

Адвокат В.: Представила съм документи, което означава, че все пак комисията би трябвало да е гледала заявления.

Юрисконсулт Р.: По отношение на представените доказателства, ако може да предоставите малко време да се запозная с тях.

Адвокат В.: Първо- по отношение твърдението за недопустимост на жалбата, то е неоснователно и съм развила теза в жалбата. По отношение на представените днес доказателства считам, че те са необходими и относими към предмета на спора. Не става въпрос за община Несебър по отношение на някое заведение, а става въпрос за обособяването на две абсолютно идентични заведения от едно бивше, от които на едното е издадено вече удостоверение за категоризация. Страните са брат и сестра, имали са общо заведение с категоризация, която е изтекла, има едно временно разпределение на реално ползване на процесното заведение с изтекла категоризация до приключване на делбен процес, в резултат на което има две нови заявления и по отношение на едното заведение се издават удостоверение,а на другото не. Има връзка, защото ще видите, че на нас ни се искат другата преписка, а на другото заведение какви документи са искали.

Юрисконсулт Р.: По отношение на представените доказателства, доколкото адресат и автор на същите е община Несебър, нямам възражения да бъдат приети, а вече по същество ще взема отношение по тях.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се приемат като доказателства и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмо изх. № Н3-К-1424-001/12.06.2017г., изх.№ Н3-К-1424-005/25.07.2017г. на кмет „Търговия и туризъм“ при община Несебър, заявление вх.№Н3-К-1424-005-001/02.08.2017г. и удостоверение за регистрация № 251/13.07.2017г. на областна дирекция на безопасност на храните гр. Бургас. Основателни са направените с молбата на адвокат В. доказателствени искания по т.І - 1, 2 и 3, тъй като посочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Следва да се остави без уважение искането за събиране на доказателствата, посочени в т.І - 4, 5 и 6 от молбата на адвокат В., доколкото сочените доказателства не са относими към предмета на спора. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмо изх. № Н3-К-1424-001/12.06.2017г., изх.№ Н3-К-1424-005/25.07.2017г. на кмет „Търговия и туризъм“ при община Несебър, заявление вх.№Н3-К-1424-005-001/02.08.2017г. и удостоверение за регистрация № 251/13.07.2017г. на областна дирекция на безопасност на храните гр. Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190 от ГПК, ответната страна да представи по делото в срок до следващото съдебно заседание следните документи: заповед на кмета на община Несебър за определяне на състав на комисията по категоризация на туристическите обекти- ОЕККТО, съгласно чл. 14, ал.1, 2 и 5 от Закона за туризма; Заповед и Правилник за организацията и дейността на ОЕККТО- съгласно чл.14, ал.6 от ЗТ и протокол от заседание на ОЕККТО, в което същата се е произнесла по искането за категоризация с вх.№ Н3-К-1424/23.05.2017г., както и повторно произнасяне на тази комисия след постъпването на молби с вх.№ НЗ-К-1424-002/27.06.2017г.; НЗ-К-1424-001-001/29.06.2017г. и НЗ-К-1424-005-001/02.08.2017г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАДЖЕИНЕ искането на жалбоподателя за представяне на доказателствата, посочени в т. І - 4, 5 и 6 на днес представената молба, а именно: протокол от заседание на ОЕККТО, в което същата се е произнесла по искане за категоризация на бистро „Перла“ с вх.№Н3-1010/19.04.2017г.- решение по протокол № 36/22.06.2017г., заповед № 1068/22.06.2017г. за откриване на процедура за категоризация и удостоверение за открита процедура по категоризиране № 698/22.06.2017г.

 

Адвокат В.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018 от 11.55ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: