ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1934 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ве Ес Де“ ЕООД се явява адвокат В..

***- юрисконсулт Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат В.: Няма да представям доказателства. Ще помоля ответната страна да представи доказателствата, за които бе задължена в предходното съдебно заседание.

Юрисконсулт Р.: Представям доказателства по опис, с изявление дали са разглеждани подадените от жалбоподателя искания в общинска комисия за категоризиране на обекти.

Адвокат В.: Не ги оспорвам така представените доказателства и не възразявам същите да бъдат приети по делото. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: От това, което ни е предоставено като информация за 2011г. в комисията няма разглеждана молба. В община Несебър са постъпили тези молби, но те не са били включени в дневния ред на комисията и не са разглеждани. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира представените от пълномощника на ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства за относими към предмета на делото, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна доказателства по опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените като нищожен, евентуално като неправилен и незаконосъобразен обжалвания мълчалив отказ на кмета на община Несебър да се произнесе по заявлението от 23.05.2017г. за категоризация на заведение за хранене – бистро „Мирамар“, находящо се в гр. Несебър, ул. Иван Асен ІІ“ № 20, като отмените мълчаливия отказ и върнете преписката на административния орган – кмета на община Несебър, респ. на упълномощено от него длъжностно лице, за произнасяне по същество с нарочен писмен акт, мотивирано решение или отказ, съгласно изискванията на чл. 130, ал.7 от Закона за туризма, съответно разпоредбите, които са в този смисъл в Наредбата на общината за изискване на местата за настаняване, както и по подборно описаните в жалбата възражения. Моля да ни присъдите направените разноски. Поддържам всички основания, изложени в жалбата относно твърдяната нищожност, съответно считам, че отказът е и незаконосъобразен. Категорично се установи от представените в преписката и днешното съдебно заседание доказателства, че при разглеждане на заявлението не са спазени изискванията в чл. 130 от Закона за туризма - процедура не е гледана, искането не е разглеждано, нито впоследствие компетентния административен орган е издал някакъв акт във връзка с това, нито писмен, нито по друг начин. Всички аргументи описани в жалбата се доказаха.

Юрисконсулт Р.: Въпреки, че административният орган не е изложил мотиви, то от събраните по делото доказателства може да се докаже и следва извода, че жалбата е неоснователна. Това е така, тъй като от разрешението за ползване № 462/17.08.2016т., което е за целия приземен етаж, не може да се направи извода, че половината от същия може да функционира като заведение за обществено хранене. На второ място, в искането е приложено единствено заявление, което обективира желанието на жалбоподателя да ползва общински терен, тротоарни площи. По делото липсват доказателства да е издавано това разрешение или какъвто и да е друг акт, въз основа на който жалбоподателят да може да ползва този общински терен. По изложените доводи считам жалбата за неоснователна и моля за решение в този смисъл. Моля да ми бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат В.: Аз считам за недопустимо липсата на мотиви на административен акт да се излагат в съдебно заседание.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: