ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи декември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1934 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „СИТ С.Т.”, редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв. И.И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

По хода на делото:

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  И.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

АДВОКАТ И. -Моля да се има предвид, че  няма спор между страните относно  приложението на чл.179 б от ЗКПО и  наличието на условията по този член от закона.Още повече, че проверяващите органи са  установили покупката на  тази техника – култиватор и сеялка и са посочили стойността по съответната фактура в ревизионния доклад и ревизионния акт.Ние считаме, че те не са открили отклонение от законовата процедура, но  тъй като желаем да съдействаме  прилагаме   изискуемите от съда и относими доказателства, а именно: Договор за покупко- продажба на селкостопанска  техника от 11.04.2014 година  между „Мадара  Агро“ ЕООД  и ЕТ „Сит- С.Т.“;  приемо-предавателен протокол към този договор от 17.04.2014 година;  фактура за закупената техника –култиватор „Мадара“ ;  удостоверение от „Мадара Агро“ ЕООД, че  закупената техника е нова,  технически  характеристики на техниката и два броя фактури  за  продажби от „Мадара Агро“ ЕООД към трети лица, от които е видно, че   процесната сделка  е сключена при пазарни условия.Представям на съда, както  и за ответната страна.Представям договор за покупко-продажба между „Агротехники и КО“ ООД и ЕТ „Сит- С.Т. от 24.09.2014 година на сеялка, приемо-предавателен протокол от 29.04.2014 година към договора, декларация от продавача, че закупената техника е нова и годна за експлоатация, технически спецификации и фактура за закупената техника № 0000012526.По отношение на тази техника провадача  „Агротехники и КО“ ООД ни е изпратил само един брой фактура, с която е продал същата  такава техника, идентична на трето лице.Според него не е извършена  продажба на други лица.Доказателствата представям на съда  и на ответната страна.Представям и  годишни данъчни декларации за 2013 г., 2014 г.  и 2015 г. на ЕТ „Сит- С.Т.“, от които е видно, че търговеца   е продължил да осъществява земеделската си дейност.

ЮРИСКОНСУЛТ  И. - Да се приемат така представените  доказателствата същите са относими към спор по делото.

Съдът счита,че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства  са допустими и  относими към предмета на спора  и са нарочно изискани с определение на съдебния състав № 2095/12.12.2016 година, поради което и  воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от процесуалния представител писмени доказателства,както следва: Договор за покупко- продажба на селкостопанска  техника от 11.04.2014 година  между „Мадара  Агро“ ЕООД  и ЕТ „Сит- С.Т.“;  приемо-предавателен протокол към този договор от 17.04.2014 година;  фактура за закупената техника –култиватор „Мадара“ ;  удостоверение от „Мадара Агро“ ЕООД, че  закупената техника е нова,  технически  характеристики на техниката, два броя фактури  за  продажби от „Мадара Агро“ ЕООД към трети лица.Договор за покупко-продажба между „Агротехники и КО“ ООД и ЕТ „Сит- С.Т. от 24.09.2014 година на сеялка, приемо-предавателен протокол от 29.04.2014 година към договора, декларация от продавача, че закупената техника е нова и годна за експлоатация, технически спецификации и фактура за закупената техника № 0000012526, както и Фактура № 0000010859.Годишни данъчни декларации за 2013 г., 2014 г.  и 2015 г. на ЕТ „Сит- С.Т.

ЮРИСКОНСУЛТ  И. – Във връзка с указанията на съда заявявам, че  указаните от съда факти, за които ние носим доказателствена тежест не се оспорват,наличието на посечените  от съда предпоставки не се оспорват, не оспорваме,  че активите по т.1 не заместват съществуващи активи,  не оспорваме, че жалбоподателя  не е   получател на  някои от  помощите, посочените в букви от А до Г на т.6 от предпоставките на чл.189 б, ал.2 ЗКПО.

АДВОКАТ И. - Няма да сочим други доказателства , да се приключи събирането на доказателства

ЮРИСКОНСУЛТ  И.- Няма да сочим други доказателства , да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете  делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА  ход на съдебното дирене.

АДВОКАТ И.-Моля да уважите жалбата и да ни присъдите направените по делото разноски.Придържам се към казаното в редходното съдебно заседание .Моля за срок да представя писмени бележки.

 ЮРИСКОНСУЛТ  И.- Поддържам становището си  от предходното съдебно заседание,  отразено в протокол от 07.12.2016 година.

Съдът определя 7 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: