ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 07.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На седми декември                                     две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1934 по описа за 2016година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „СИТ С.Т.”, редовно уведомен, не се явява лично, за него се явява адв. И.И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А.

По хода на делото:

АДВОКАТ И. : Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  И. : Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна  съдебно- счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10901/28.11.2016г.–т.е.,в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК, вр. чл.144 АПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А. – 53 г., българка, български гражданин, неосъждана,   с висше икономическо  образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ А. -Поддържам изготвеното от мен заключение.

АДВ.И.- Нямам въпроси  към  вещото лице, да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Също нямам въпроси към експерта.Да се приеме заключението на в.л.А..

С оглед становището на страните и поради изчерпване  на въпросите към вещото лице, съдът 

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещото лице С.А., изготвило назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева, съгласно представена справка-декларация и съобразно внесения депозит.

АДВ.И. - Нямам доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Нямам доказателствени  искания.Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становищата на страните и като установи, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.И.-Моля да  уважите  жалбата на едноличния търговец  и отмените  издадения от  НАП ревизионен акт с посочените в жалбата основания. В тази връзка ще посоча  по т.3 от нашата жалба относно възможността  за прихващане на установените от НАП задължения в края на 2013 година и задължения за възстановяване на ДДС, самата приходна администрация в своя инспекция или становище застъва  нашата теза в подкрепа, на която моля да приемете това писмо,  а също и съдебна практика, която потвърждава,че кагото има задължения едноличния търговец, същевременно негово вземане спрямо  НАП, двете задължения се погасяват  към момента на тяхното възникване. С актът  за прихващане  на НАП от 14.02.2014 година  двете задължения са уредени към минал момент в края на 2013 година. Що се отняса до т.1 от жалбата, относно приложимостта на общата норма на ЗКПО към конкретния сблучай моля, да приемете едно решение практика на ВАС в тази насока.Моля да ни дадете  кратък срок за писмени бележки  и моля да ни бъдат възстановени направените разноски по делото, съобразно представения  списък по чл.80 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна и недоказана като потвърдите обжалвания административен акт.Моля да приемете мотивите в  потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОДОП”. По отношение  на становището на колегата за погасяването на двете насрещни вземания, че безспорно това трябва да стане с акта за прихващи и  възстановяне, а аз такъв  не видях, но без значение дали  има такъв, безспорно има задължния   и са погасени  от лицето на следващата година. Моля да ми присъдите ю.к. възнаграждение. Ако вземенето на лицето е било изискуемо  към края на година  и е извършено прихващане на следващата  година   естествено, че те се считат за погасени към момента,  когато те са били изискуеми, но тука случая не е такъв.

Съдът определя 7 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: