ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1934 по описа за 2016година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „СИТ СТОЯН ТОДОРОВ”, редовно уведомен, не се явява лично, за него се явява идв.И., с представено в дн.с.з. пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

По хода на делото:

АДВ. И. : Да се даде ход на делото.

Ю.К. Т. : Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от С.И.Т., ЕГН **********, адрес: *** в качеството си на ЕТ „СИТ-СТОЯН ТОДОРОВ”, ЕИК 202716623 против Ревизионен акт №Р-02000216000338-091-001/28.06.2016 година на ТД на НАП  гр.Бургас, потвърдена  с решение на Директора на дирекция ОДОП Бургас

Указва на административния орган, че  негова е тежестта за установяване на обстоятелствата явили се основание за издаване на оспорения  акт.

Указва и на двете страни,  че при позоваване на изгодни за съответната страна факти и обстоятелства тяхна е тежестта да докаже наличието на същите.

Докладва постипилата административна преписка в цялост.

Съдът  докладва и постъпили  на 20.10.2016 година  и приложени на лист №239 и №240 по делото писмени доказателства допълнително  изискани от съдебния съства,  а  именно заверено копие на справка за подадени в интернет  справка обр.№6 с електронен подпис,  ведно с придружително писмо от Директора на дирекция обслужване при ТД на НАП гр.Бургас изх.№ ИТ-00-6661/19.10.2016 година.

АДВ.И.- Поддържам жалбата, не съм се запознал с доказателствата представени от административния орган.Представили сме   молба с документа за внесен депозит.

Ю.К.Т.- Оспорваме жалбата и молим да приемете документи, съдържащи се в преписката като доказателства по делото. Съобразно указанията моля,  да приемете представените допълнителни доказателства.

С оглед стнавището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  писмени доказателства като предоставя възможност  в  следващото съдебно заседание.

Дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в следващото съдебно заседание да  вземе становище по тях.

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че  определения  депозит по служебно допусната в закрито съдебно заседание екпертиза е своевременно внесен,  но несвоевременно е представено доказателство за същото обстоятелство по делото намира, че са били пречка за  изработването на назначената експертиза преди датата на днешното съдебно заседание,  поради което следва да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви същата.

Предвид горните обстоятелства съдът счита, че към настоящия момент делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 07.12.2016 година 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице С.А..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:13 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: