ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1933 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЕТРОЛ В“ 2016 ЕООД, представлявано от управителя С.Г.Й., редовно и своевременно призован се представлява от адв.П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от гл.ю.к.Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ПЕТРОЛ В 2016“ ЕООД, ЕИК 204353576, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“ бл.7, вх.6, ет.2, ап.7, представлявано от управителя С.Г.Й. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-278/10.04.2018г. издадена от В.Е.С., *** на Митница Бургас, с която, на основание чл.22 от ЗАНН, във вр. с чл. 124б, ал.1 и ал.2 и чл. 124в, ал.1 от ЗАДС, е наложена принудителна административна мярка "ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОБЕКТ" – клетка 1 и клетка 3 на подземен резервоар в бензиностанция „“Петрол В 2016“, находящ се в гр.Бургас, промишлена зона, стопанисван от  „Петрол В 2016“ ЕООД, ЕИК 204353576, ЗА СРОК ОТ ЕДИН МЕСЕЦ, считано от датата на изтичане срока по т.ІІІ от заповедта.

Иска се отмяната на оспорената заповед като неправилна и незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

 

                АДВ.П.: Поддържам жалбата и писмените доказателства, които са представени с нея. Нямам възражения по доклада. Нямам нови доказателствени искания.

ГЛ.Ю.К.Т.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете протокол от 28.09.2018г. за извършена проверка в дружеството, от който е видно, че към датата на проверката дружеството се стопанисва от друг търговец и не може да бъде извършено запечатване на търговския обект,  така както е посочено в административния акт. В тази връзка считам, че не е налице интерес от обжалване на административния акт.

АДВ.П.: Аз не съм упълномощен да поддържам такова становище. Считам, че е налице правен интерес, има наложена ПАМ, потвърдена от Вас с отказ за отмяна на предварителното изпълнение. Считам, че следва делото да се гледа и да се произнесете с решение, като се изхожда от съществените нарушения от Митница Бургас при изготвяне на атакуваната заповед.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.П.: Считам, че в жалбата много подробно са описани нарушенията,  допуснати от Митницата във връзка с издадената заповед за ПАМ. Моля, да ми се даде срок за писмени бележки. Моля да отмените като неправилна заповедта за запечатване на обект клетка 1 и клетка 3 за срок от един месец.

Моля да ми бъдат заплатени разноските по делото, за което представям списък с разноските.

 

ГЛ.Ю.К.Т.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Поддържам искането си за прекратяване на производството. Съгласно дадените указания сме представили в цялост административната преписка по наложената ПАМ. В нея се намират доказателства, касаещи извършеното акцизно нарушение. Издаденото е НП от началника на Митница Бургас. ЗАДС задължава административния орган при наличие на извършено административно нарушение да лиши дружеството от осъществяване на дейност, лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки  там, където е извършено нарушението. В тази връзка е издаден административния акт, в който подробно са изложени съображения за неговата законосъобразност.

Моля да потвърдите принудителна административна мярка № ЗМ-1000-278/10.04.2018г. издадена от началника на Митница Бургас. Моля за ю.к. възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от страните.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, в това число и по отношение на направеното искане за прекратяване на производството, поради недопустимост.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: