ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1932по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „БУРГАСМЕД“ЕООД, редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание. 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно и своевременно призован,  се представлява от процесуален представител ю.к.Е.Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заедание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Й. : Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Многопрофилна болница за активно лечение-Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, с адрес на лечебното заведение град Бургас, ж.к.Меден рудник, зона А, чрез управителя С.А.против Заповед за налагане на санкции № РД-25-895/20.06.2018 година на Директора на РЗОК- Бургас в частта по т.42, т.5 и т.6.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на адм. орган е да устнави личе на осочените в ЗЗО МП и ПП предпоставки за постановяване на оспронеия адм. акт. А отделно от това в тежест на позовалата се и черпеща права от позитивен факт или обстоятелства страна е да докаже неговото същестуване.

                Съдът докладва постъпилата административна преписка.

          АДВ.М.: Поддържам  жалбата.Нямам възражение по доклада. Уточняваме, че по заповед за налагане на сакнции от 20.06. обжалваме: т.4.2, т.5 и т.6. Със същата заповед е наложена сакция за четвърти казус по т. 4.3. Това са точки от клиничната пътека, които  ние не оспорваме. Ако са наложени четири, ние оспорваме т.1 , 3 и 4. Оспорваме доводите по клинична пътека /КП/ №48, че сме изписали пациента при медицински риск, без наличие на данни за овладяно състояние и стабилизирано състояние. Тука, настоящия спор изисква експертиза, назначаване на вещото лице, с оглед клиничната пътека – диагностика и наличие на бронхопневмония при дете –  педиатър или  детски пулмолог. Изисква се преценка на състоянието при наличието на клинични данни, дали има медицински риск. По останалите два пункта от жалбата също поддържаме, като оспорваме твърдението, че имаме съществено нарушение.Самият административен орган в своята заповед допуска една грешка, която вече е порок в съдържанието на акта. В мотивите на заповедта и по заболяването на М.К.и М.С. се сочи ИЗ №689 и се твърди, че е допуснат пропуск в документацията, а ИЗ№689 е неотносимо, но това според нас е порок във формата. Те твърдят, че сме допуснали грешка в документацията, но това касае друг пациент. Там е въпрос на правна преценка. Можем да приложим и ИЗ №689, което не го носим, той е за друг пациент. Не сме питали пациента дали можем да го представим. По т. 5 и 6 грешката е една и съща.Да се приеме преписката.

Ю.К.Й.: Оспорваме жалбата. Нямам възражение срещу исканета за допускане на съдебно-медицинска експертиза. По т. 5 и 6 не е налице съществено нарушение, тъй като в заповедта ясно и точно са описани имена, ЕГН и истории на заболаванията. Явно е станала техническа грешка в повторното изписване на историите за заболаванията на пациентите.

Съдът по доказателствата,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ДОПУСКА поисканата Съдебно-медицинска експертиза, която след като се запазне с медицинската докумунтация, приложена по делото или в медицинското заведени  да отговори  дали при изписване на пациент при ИЗ с ЕГН********* по КП №48 с ИЗ №1173 налице ли са били медицински предпоставки за дехоспиталазция, налице ли са данни за стабилизиране на състоянието  и могат ли показателите им да се повлияят и от други фактори, извън свързаните с диагнозата.

Отговорът да бъде даден след комплексна преценка на всички  клинично-лабораторни показатели, посочени в лабораторен фиш на 09.02.2018 година.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ първоначален  депозит  в размер на 300.00 лева в  10- дневен от страна на жалбоподателя.

Експертизата да бъде изготвена от д-р Ж.П.С.Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което не следва да приключва събирането на доказателства.

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2018 година от 13:40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Задължава жалбоподателят за следващо о.с.з. да представи ИЗ №689.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: