ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,25.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1932 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АМБИЦИЯ 88“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.Ш. с представено пълномощно за преупълномощаване, находящо се на лист 23 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., представя днес пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 11015 от 18.10.2017г. писмо, подписано директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, в което изразяват становище, че към настоящия момент на приходната администрация не е известна причина, която да обосновава някоя от предвидените законови хипотези във връзка с процедурата за отвод на съда.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Ш.: Нямам възражения да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Няма да правя отвод на състава на съда. Вярвам в неговата обективност и безпристрастност.

Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

 

 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Ш.: Поддържам жалбата. Нямам искания по доказателствата.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата.

Представям справка от регистъра за АУАН на НАП, от която е видно, че на жалбоподателя са издадени наказателни постановления за административни нарушения от проверката, за която е издадена обжалваната заповед. За тази проверка има съставени АУАН и НП.

Представям и справка за административно нарушение, за което е издадено предупреждение на жалбоподателя, тъй като едното нарушение е за неиздаване на касова бележка, а другото нарушение е за разлика в касовата наличност.

Адв.Ш.: Не се противопоставям да се приемат представените доказателства.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Адв.Ш.: Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча други доказателства.

 

 

Съдът намира, че производството следва да се отложи, като следва да се изиска заверено копие на издаденото наказателно постановление по обжалвания казус със заверка дали е обжалвано, влязло ли е в сила, както и постъпила ли е молба от жалбоподателя за доброволно заплащане на санкцията по наказателното постановление.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НАП гр.Бургас в срок до следващото съдебно заседание да представи заверен препис от наказателното постановление, издадено по извършената проверка с отбелязване дали е обжалвано,  дали е постъпила молба от жалбоподателя за доброволно заплащане на санкцията.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: