ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 03.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1932 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.В.Ц., редовно призована, се явява лично и с адв. К., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник ГПУ „Летище Бургас”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.В.Ц. срещу заповед № 5393з-100/12.09.2016 г., издадена от началник на ГПУ – Летище Бургас, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, чл. 197, ал. 1, т. 2, чл. 199, ал. 1, т. 3, предл. първо и чл. 204, т. 4 от Закона за министерството на вътрешните работи й е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца.

Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо с вх. № 9560/14.10.2016 г., по делото са постъпило заверено копие на административната преписка по издаване на оспорената заповед.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 9560/14.10.2016 г. от ответника  писмени доказателства с административната преписка.

 

АДВ. К.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. К.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна, като освен изложените от нас в жалбата аргументи, моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита с оглед постъпилата административна преписка.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

 

Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: