ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1931 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

За ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, не се явява представител.

 

За Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, се явява юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А. с представено пълномощно, находящо се на лист 82 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ДОКЛАДВА постъпили в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание писмени доказателства от СГКК-Бургас, а именно Специализирана карта на видовете дюни за землище гр.Несебър в две части и копие от Специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК към Специализирана карта на видовете дюни за землище гр.Несебър.

 

Съдът пи доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо с вх.№ 12114/14.11.2017г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас заверени копия от одобрените карти и регистър на пясъчните дюни относно процесния имот ПИ с идентификатор ****по Кадастралната карта на землището на гр.Несебър.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт В.: Запознати сме с изпратените доказателства и не възразяваме да се приемат.

Представям и моля да приемете удостоверение издадено от Главния архитект на Община Несебър и Началник отдел „Контрол по строителството“ при Община Несебър във връзка с твърдение в депозираната от главния архитект жалба, че разрешението за строеж е изгубило правно то си действие, имам предвид, че не е започнало строителство въз основа на това свидетелство и не е извършено презаверяване на разрешението за строителство. За инвестиционния проект считам, че е приложима нормата на ал.1.

Няма да соча други  доказателства и нямам доказателствени искания.

 

Юрисконсулт А.: Не възразявам да бъде прието представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да бъде прието представеното удостоверение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание от юрисконсулт В. удостоверение.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на главния архитект на Община Несебър и да отмените като незаконосъобразна оспорваната заповед издадена от началника на РДНС - ЮИР. Считам, че заповедта е незаконосъобразна на първо място, поради нейното издаване в нарушение на чл.216 от ЗУТ, а именно: не е спазен 15-дневният срок, в който е следвало да се произнесе административният орган. Доказателства относно изпълнение на изискването на разпоредбата присъстват по делото. Административната преписка е била на разположение на административния орган, но произнасяне има след два месеца. Отделно от това считам, че разрешението за строеж, поради това, че е изгубило правно действие, не е подлежало на отмяна, както се произнесъл административният орган. За доказване на тези твърдения представих в днешно съдебно заседание удостоверение за тези обстоятелства, издадено от Община Несебър.

Отделно от това искам да изложа доводи относно твърдението, че са налични дюни, но моля да ми се даде възможност да ги изложа в подробно писмено становище.

Моля да ми се присъдят съдебните разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение и определите срок за представяне на писмена защита, в която подробно да обоснова доводите си.

 

Юрисконсулт А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по подробно изложени мотиви и в процесната заповед, като моля да ми предоставите срок, в който да изложа подробни аргументи с оглед законосъобразността на оспорения акт на началника на РДНСК-ЮИР. Относно направеното възражение за законосъобразност  на заповедта искам да отбележа по отношение на чл.216 от ЗУТ, че  към настоящия момент срокът залегнал в нормата на чл.216, ал.7, в практиката на настоящия съд, а и в практиката на ВАС се възприема като инструктивен и до постановяване на Тълкувателно решение по образуваното към настоящия момент тълкувателно дело пред ВАС и не считам, че заповедта е  издадена в нарушение на разпоредбата. Едва след постановяване  на ТР и установяване от съда какви са правните последици от непроизнасянето в този 15-дневен срок, би било налице нарушението твърдяно от страна на процесуалния представител на Община Несебър. Заседанието по тълкувателното дело беше на 05.12, но няма още решение.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и в указан срок ще представя подробна писмена защита.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: