ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,01.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи ноември                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1931 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

За ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, не се явява представител.

За Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, се явява юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А. с представено пълномощно, находящо се на лист 82 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт В.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете удостоверение, което е издадено от главния архитект и началник отдел „Контрол на строителството“ при Община Несебър във връзка с доказване на отрицателен факт, че в процесния имот няма извършено строителство и Разрешението за строеж не е презаверено и съответно не е издаден Протокол образец 2 за строителна дейност. Този строеж не е реализиран. Това е празна площадка, няма извършено строителство и това Разрешение зае строеж е изгубило правното си действие. Не би могло въз основа на това Разрешение за строеж да се пристъпи към каквото и да е действие.

         Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбите. Не възразявам да бъде прието представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство. Не оспорвам това твърдение.

         Моля да задължите СГКК гр.Бургас да представи кадастрални карти с отбелязване на дюнните образования, за доказване, че имотът, в който е разрешено строителство с Разрешението за строеж, е имот изцяло зает пясъчни дюни с тревна растителност - сиви дюни.

Към настоящия момент нямам други искания.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбите писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка, както и представеното в днешно съдебно заседание удостоверение.

 

Съдът намира, че следва да се уважи искането да се задължи СГКК гр.Бургас да представи одобрените карти и регистър на пясъчните дюни относно процесния имот, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас в 7-дневен срок от съобщаването да представи одобрените карти и регистър на пясъчните дюни относно процесния имот ПИ с идентификатор ****по Кадастралната карта на землището на гр.Несебър

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: