ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1931 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ П.Т.К., редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО К.В. – инспектор при Второ районно управление – Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

С втора поредна молба ответникът представя болничен лист за временна неработоспособност и изразява съжаление на невъзможността си да се яви в днешно съдебно заседание. Съдът намира, че тази молба не може да обоснове извод за липса на предпоставки за даване ход на делото, на първо място, защото в нея не се съдържа такова изрично искане, и на второ място, защото съдът вече веднъж не е давал ход на делото отново при липса на изрично искане за това, но с оглед защита правото на страната от участие в процеса. За периода от 09.11.2016 г. до днешна дата ответникът е имал процесуална възможност както да представи доказателства по делото, така и по друг начин да организира защитата си, поради това,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Поддържам искането си за даване на обяснения по реда на чл. 176, ал. 1 от ГПК, доколкото в представената административна преписка липсват каквито и да е данни или доказателства за това, че жалбоподателят е управлявал превозното средство след употреба на алкохол, напротив, противното се установява от представения в административната преписка протокол за проверка на самото превозно средство, както и протокола за обиск на доверителя ми.

Представям списък за разноски.

Други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира за недопустимо искането за задаване на въпроси към ответника по реда на чл. 176, ал. 1 от ГПК. Това е така, защото според разпоредбите на ЗМВР актът, с който се налага принудителната мярка „Задържане за срок от 24 часа“ следва да бъде мотивиран, тоест всички съображения и факти, въз основа на които издателят на мярката е преценил необходимостта от приложението й, следва да бъдат изложени в нарочен писмен акт. Производството по проверка законосъобразността на принудителната административна мярка е различно по естеството от типичния исков процес. Затова съдът намира, че мотивите на един административен акт не могат да се събират в хода на производството по преценка законосъобразността му, посредством задаване на въпроси по реда на чл. 176, ал. 1 от ГПК.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за задаване на въпроси на ответника по реда на чл. 176, ал.1 от ГПК.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените оспорената пред съда заповед за задържането на доверителя ми като необоснована и незаконосъобразна. На първо място ще Ви помоля да вземете предвид обстоятелството, че по силата на чл. 171 АПК административният орган е този, който следваше да установи твърдяните в заповедта обстоятелства, а именно, че жалбоподателят е управлявал МПС след употреба на наркотични вещества. Такива данни нито има в административната преписка, нито се събраха по предвидения в закона ред в настоящото производство. Невъзможността административният орган да установи по предвидения в закона ред, че действително към момента на издаване на заповедта за задържане по реда на ЗМВР е имал данни, че лицето, спрямо което се предприема тази мярка, действително е извършило престъпление, води до единствения възможен извод, че това не се е случило, тоест задържането е неоснователно и незаконосъобразно.

По тези съображения Ви моля да отмените заповедта за задържане и да присъдите на доверителя ми направените разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: