ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1930 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,41 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С.- редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. А.- представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв.Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Костова.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с вх. № 11898/09.11.2017 г. от Окръжна прокуратура гр. Бургас / от л. 137 до л. 434 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 12202/15.11.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 441 до л. 442 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 12247/16.11.2017 г. от жалбоподателя / от л. 446 до л. 449 от делото/. В молбата е формулирано искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставени въпроси към вещо лице архитект.

Съдът докладва постъпило по делото писмо-отговор с вх. № 12935/01.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас, с което информира съда, че в специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК към обединена специализирана карта  на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Черноморец юг“, гр. Черноморец няма информация за ПИ с идентификатор 81178.8.169 по КККР на гр. Черноморец.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 607/16.01.2018 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в която сочи, че не е изготвила заключението в срок и моли да й бъде дадена допълнителна възможност за изготвяне на заключението.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. П.: Моля да приемете представените доказателства. Представям писмена молба с искане по доказателствата. Моля да задължите ответника да представи по делото сигнала на началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас до Прокуратурата , за който се съдържат данни в протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас на л. 14-19 от делото. Моля да задължите Община Созопол да представи писмото, с което е изпратено в РДНСК ЮИР разрешение за строеж № 64/22.05.2012 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 ЗУТ. Моля да задължите директора на РИОСВ гр. Бургас да представи свои писма с изх. номера, както следва: ГЮ-40-/6//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/7//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/8//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/9//31.03.2017 г. и ГЮ-30-/8//31.03.2017 г. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с вещо лице - геодезист, като ще формулирам въпроси в допълнителна молба.

ЮК. А.: Да се приемат постъпилите доказателства по делото. да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Не се противопоставям на направените доказателствени искания. В указан от Вас срок ще представим сигнала.

адв. Б.: Моля да се приемат представените доказателства. Не се противопоставям на направените доказателствени искания. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.  Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с участието на вещо лице - геодезист.

Адв. Й.: Моля да се приемат представените доказателства. Не се противопоставям на направените доказателствени искания. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото доказателства. Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви заключението. По доказателствените искания не възразявам.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 приема представените по делото доказателства с молба вх. № 11898/09.11.2017 г. от Окръжна прокуратура гр. Бургас / от л. 137 до л. 434 от делото/; с писмо вх. № 12202/15.11.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас / от л. 441 до л. 442 от делото/; с молба вх. № 12247/16.11.2017 г. от жалбоподателя / от л. 446 до л. 449 от делото/; писмо-отговор с вх. № 12935/01.12.2017 г. от началника на СГКК гр. Бургас.

задължава началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас да представи надлежно заверен сигнала до Прокуратурата, за който се съдържат данни в протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.

задължава гл. архитект на Община Созопол да представи надлежно заверено писмото, с което е изпратено в РДНСК ЮИР разрешение за строеж № 64/22.05.2012 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 ЗУТ, в 7-дневен срок от днес.

задължава директора на РИОСВ гр. Бургас да представи надлежно заверени свои писма с изх. номера, както следва: ГЮ-40-/6//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/7//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/8//31.03.2017 г.; ГЮ-40-/9//31.03.2017 г. и ГЮ-30-/8//31.03.2017 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, включително и съдебно-техническа експертиза с въпроси, които да формулират в нарочна писмена молба с препис за другите страни, в 7-дневен срок от днес.

дава възможност на вещото лице да изготви заключението си.

да се уведоми вещото лице за датата на следващото съдебно заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2018 г. от  10:15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,48 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: