ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1930 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С. - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Б. и адв. А., с представени по делото пълномощни.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 935/23.01.2018 г. от главен архитект на община Созопол / от л. 480 до л. 482 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с писмо вх. № 952/23.01.2018 г. от началника на РДНСК - Югоизточен район / от л. 485 до л. 556 от делото/.

Съдът докладва постъпила по делото молба вх. № 1083/25.01.2018 г. от жалбоподателя с формулиран в нея допълнителен въпрос към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 1209/30.01.2018 г. от директора на РИОСВ гр. Бургас / от л. 562 до л. 556 от делото/.

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. К.: Моля да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Адв. Б.: Запознати сме с представените по делото доказателства. Моля същите да бъдат приети. По повод документите, представени от Общинския съвет моля да имате предвид, че те всъщност са представени с писмото от 23.01.2017 г. на Община Созопол. По отношение на решението на Общински съвет Созопол е представена извадка от ДВ. Очевидно във връзка с писмото на Общинския съвет оригиналът явно е унищожен при пожара и затова е представено съобщаването на решението. Няма да сочим други доказателства към този момент. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

прокурорът: Присъединявам се към становището на страните.

вещото лице: Предвид обема на делото и допълнително извършените справки до момента в Техническата служба и архива на Община Созопол ми е необходимо допълнително време, за да изготвя заключението.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема постъпилите по делото писмени доказателства с писмо вх. № 935/23.01.2018 г. от главен архитект на община Созопол / от л. 480 до л. 482 от делото/; с писмо вх. № 952/23.01.2018 г. от началника на РДНСК - Югоизточен район / от л. 485 до л. 556 от делото/; с молба вх. № 1209/30.01.2018 г. от директора на РИОСВ гр. Бургас / от л. 562 до л. 556 от делото/.

 

Дава възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.05.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните, прокурорът и вещото лице да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: