ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.11.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1930 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С. - редовно уведомен,  се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Б. - представя пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

В залата се явява прокурор Костова за Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16, ал.1 АПК моля да конституирате прокуратурата като страна в производството.

 

По направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1, т.1 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура - Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителите П.Д.Х. и И.С.С.,  против заповед №ДК-10-ЮИР-42/23.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район/ЮИР/ - Бургас, с която е обявено за нищожно издаденото от гл. архитект на община Созопол разрешение за строеж № 64/22.05.2012 г. за „Детски басейн към курортни сгради с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ-8076, ПИ с идентификатор 81178.8.169, в местност „Аклади“, землището на гр. Черноморец, Община Созопол, ведно с одобрените на 16.05.2012 г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Електротехническа, ВиК, ПБЗ и Технология.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

адв. П.:  Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата, така както е предявена, на основанията в нея. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства и изпратената от административния орган административна преписка. Имам доказателствени искания. На първо място моля да задължите ответника да представи сигнала на началника на РДНСК ЮИР до Прокуратурата, както и документацията във връзка с този сигнал, данни за който се съдържат в протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас на лист 14-19 от делото и който е основание за този протест. Моля да бъде изискана цялата документация, свързана с извършените проверки на ДНСК гр. София, които също са цитирани в протеста на Прокуратурата, а именно разпоредени с писма изх. № БС-1334-04-545 от 01.07.2015 г. и изх. № РД-1334-01-047 от 02.03.2016 г.  За наличието на тези проверки установихме отново във връзка с мотивите на протеста, както и във връзка със съдебното оспорване на заповеди на ответника за отмяна на други разрешения за строеж, касаещи същия комплекс, по други административни дела. Моля също така да задължите административния орган да представи двата отговора на двете ведомства - на МОСВ и АГКК, които също са част от административната преписка. Отговорът на АГКК е във връзка със запитване от страна на РДНСК ЮИР във връзка с извършена проверка, която касае наличието на дюни в имота и следвали да бъде допуснато строителство по процесното разрешение за строеж. Отговорът на МОСВ отново е във връзка с направено запитване от РДНСК ЮИР относно необходимостта за провеждане на изискуемите процедури по ЗООС и ЗБР по отношение на имота. Категорична съм, че има такива отговори, но те не са представени в преписката по настоящето административно производство. Моля да задължите Окръжна прокуратура гр. Бургас да представи пълната административна преписка, образувана пред тях. Във връзка с извършена проверка по протеста имаме данни след проверка на място в Община Созопол, че изпратената преписка е с над 400 листа. Алтернативно моля в случай, че към преписката, намираща се в Прокуратурата, не се съдържат данни за служебна проверка по чл. 156 зут при издаване на РС моля да задължите Община Созопол да представи пълната препика, с която е изпратено в рднск ЮИР РС № 64/22.05.2012 г. за извършване на служебната проверка по чл. 156 ЗУТ. Представям молба с всички доказателствени искания в писмен вид за яснота.

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, представена от административния орган. По направените искания: представям и моля да приемете като доказателство Констативен протокол от 25.05.2016 г. във връзка с възложени проверки на днск гр. София по цитираните писма. Във връзка с направеното искане в днешно съдебно заседание представям и моля да приемете писмо-отговор изх. № 48-00-189 от 31.05.2017 г. на МОСВ, както и представям и моля да приемете писмо-отговор от АГКК гр. София с изх. № 05-79 от 28.04.2017 г. Досежно направеното искане за представяне на сигнала първо твърдя, че сигналът не е начало на образуване на административното производство, а начало е протестът, изготвен от Прокуратурата. На следващо място считам, че ако прецените, че трябва да се приобщи към делото възразявам, като Ви заявявам, че същият сигнал, изискан от страната в момента, е представен и връчен на г-н Х. на 27.02.2017 г., като той лично се е подписал в качеството си на управител на дружеството-жалбоподател. Оригиналът е в мен, но в момента не съм подготвена да го представя. Нямам възражения по направените други доказателствени искания.

реплика на адв. П.: В самият протест на Прокуратурата е записано, че сигналът е основание за започване на протеста.

Адв. Б.: От името на доверителя ми заявявам, че не оспорвам жалбата. Същата е основателна. Присъединявам се към доказателствените искания, направени от жалбоподателя. Що се отнася до сигнала на РДНСК ЮИР, който жалбоподателят иска да се приложи по делото, намирам искането за основателно, като моля да задължите ответника да представи същия като част от административна преписка.  От всички приложени по делото писмени доказателства е видно, че именно по повод на него е започнала проверката на Прокуратурата, респективно въз основа на него е изготвен протестът, с който е сезиран органът, изготвил сигнала до Прокуратурата. Моля да ни дадете възможност да се запознаем с днес представените писмени доказателства и да изразим становище по тях в кратък срок, след което да ангажираме и други доказателства.

Адв. Й.: Оспорвам процесната заповед на началника на РДНСК ЮИР и се присъединявам към мотивите на жалбоподателя. Моля да се приеме представената административна преписка. Не се противопоставям на направените в днешно съдебно заседание доказателствени искания за представяне на документи във връзка със сигнала на Прокуратурата, както и във връзка с издаването на оспорвания в настоящето производство административен акт на РДНСК ЮИР. В тази връзка заявявам, че сме представили както на Прокуратурата във връзка с нейно искане по писмо от 21.02.2017 г. заверената документация във връзка с проверката на издаденото РС, така и до РДНСК ЮИР във връзка с тяхното искане от 22.03.2017 г.  В тази връзка представям и моля да приемете писмо изх. № 5-11-03-21(1)/28.02.2017 г. до Прокуратурата и писмо изх. № 5-24-00-81(1)/29.03.2017 г. до РДНСК ЮИР, от които е видно, че сме представили всички изискуеми от съответните органи документи, намиращи се в Община Созопол във връзка с оспорваното РС. Моля да се има предвид, че от писмото до РДНСК ЮИР изрично е видно, че са представени и съответните в документи във връзка с исканата проверка по чл. 156 зут, която в днешно съдебно заседание беше изискана от жалбоподателя. Присъединявам се към искането за представяне на съответните преписки от Прокуратурата и РДНСК ЮИР, като не се противопоставям на алтернативното искане след представяне на преписките при необходимост от допълване на документите и уточняване кои конкретно да се приобщят към делото да представим такива.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да бъдат приети представените доказателства. По отношение искането за представяне на сигнала се присъединявам към казаното от юк. К., а по отношение на преписките предоставям на съда.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка и тези в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 Задължава гл. архитект на Община Созопол да представи, надлежно заверена цялата административна преписка по издаване на разрешение за строеж № 64 от 22.05.2012 г., както и одобрените инвестиционни проекти, включващи всички части, които са обявени за нищожни с процесната заповед, в 7-дневен срок от днес.

Задължава Окръжна прокуратура гр. Бургас да представи надлежно заверена цялата административна преписка, въз основа на която е изготвен протестът и е инициирано производство по обявяване на нищожност на разрешение за строеж № 64 от 22.05.2012 г.,ведно с инвестиционните проекти по части: Архитектура, Конструкции, Електротехническа, ВиК, ПБЗ и Технология, в 7-дневен срок от днес.

Задължава началника на сгкк гр. Бургас да представи цветни копия на специализирани карти и регистри за ПИ с идентификатор 81178.8.169, в местност „Аклади“, землището на гр. Черноморец с оглед установяване наличието на дюни в ПИ с идентификатор 81178.8.169, в 7-дневен срок от уведомяването.

Задължава началника на РДНСК ЮИР - Бургас да представи надлежно заверена цялата административна преписка по издаване на разрешение за строеж № 64 от 22.05.2012 г., ведно с одобрените инвестиционни проекти, включващи всички части, които са обявени за нищожни с процесната заповед, както и сигнала, по повод на който е изготвен протестът на Окръжна прокуратура гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 АПК, с оглед твърденията му в жалбата, че следва да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба с препис за другите страни, в 7 - дневен срок след запознаване с доказателствата, които ще постъпят от Окръжна прокуратура - Бургас, от гл. архитект на Община Созопол и от началника на РДНСК ЮИР- Бургас.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните, след запознаване с представените в днешното съдебно заседание и да вземат становище по тях, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2018 г. от  11,15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомен по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: