Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 631

 

гр. Бургас, 05 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на седемнадесети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

     АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар М.В. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 192/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „ПРИМА 2000 – ЗАЛОЖНА КЪЩА“ ЕООД, гр. Бургас, представлявано от А.Н.Д., против Решение №197/11.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 226 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Средец. С решението е потвърдено наказателно постановление № 36900/07.07.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на основание чл. 36, ал. 2 от Наредба за дейността на заложните къщи за извършени нарушения по чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата на „ПРИМА 2000 – ЗАЛОЖНА КЪЩА“ ЕООД са наложени две административни наказания – имуществена санкция, всяка от които по 500 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд не е отчел допуснати в хода на административнонаказателното производство – при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в липса на указание относно датата и мястото на извършване на твърдяното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено. Отделно от това твърди, че не са налице доказателства, въз основа на които да е възможно да се направи извод за извършено нарушение така, както са приели наказващият орган и първоинстанционният съд.

В съдебно заседание касаторът и ответникът  по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че съдебното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Съдът намира за неоснователни възраженията на касатора.

И в акта, и в наказателното постановление точно е посочена датата на извършване на нарушението, която дата съвпада с датата на неговото установяване. Нарушението е установено на 21.01.2015 г. при извършена проверка на заложна къща „Штедрия“, находяща се в гр. Средец и стопанисвана от касатора, а датата на извършване на нарушението е тази, на издаване на заложен билет № 211096 и декларацията към него, които също са съставени на 21.01.2015 г. Съдът не установи неяснота относно фактите, въз основа на които е извършена преценка за съставомерност на деянията, тъй като за всеки един от посочените по-горе документи, точно е посочен липсващият реквизит, изискуем от разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за дейността на заложните къщи.

Съдът отбелязва, че в случая не се касае до неспазване на начина на структуриране на информацията в документите – заложен билет и декларация, съотнесено към изискванията на наредбата, а се касае до липса на съществени елементи, които законът изрично предвижда да бъдат налични в заложния билет и в декларацията, като информация.

В заложния билет залаганият предмет е индивидуализиран само с тегло и вид на метала, от който е изработен (злато). Наредбата изисква залаганата вещ да бъде индивидуализирана подробно като вид, модел и други характерни белези. Това изискване не е самоцелно. То цели да гарантира впоследствие,  че при изпълнение на договорните задължения залогодателят ще получи точно тази вещ, която е предоставил в залог при сключване на договора.

Не е самоцелно и изискването на законодателя двата документа не само да бъдат подписани от заемателя, но и имената на лицето да бъдат собственоръчно изписани, според документа за самоличност. Това изискване цели допълнително да гарантира, че лицето, предоставящо в залог вещ, е именно това, което е подписало заложния билет и декларацията.

От съществено значение е и изричното указване в декларацията, която се подава със сключване на договора за залог, че залогодателят е запознат с наказателната отговорност по чл.313 от НК, защото само когато знанието на този факт бъде изрично деклариран, ще е възможно впоследствие да бъде ангажирана евентуално и наказателната отговорност на лицето, в случай на деклариране на неверни данни. Това законово изискване до голяма степен гарантира в залог да не бъдат предоставяни вещи, които са предмет на престъпление.

По тези съображения съдът намира, че като е потвърдил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

 

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/11.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 226 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Средец.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

ЧЛЕНОВЕ: