ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 192 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.П., редовно призована, явява се лично.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от М.Р.П. против Решение № 388/21.10.2014 г., постановено от Комисия за защита от дискриминация по Преписка № 32/2013 г. по описа на Комисията.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Поддържам си жалбата. Поддържам всичките си искания и възражения, които съм описала. Представям и моля да приемете ксерокопие от Наръчник за издание на Комисията за защита от дискриминация. Представените ксерокопия съставляват копия от решения на ответника по идентични или аналогични казуси. Моля да приемете така представените копия, от които е видно според мен, че практиката на ответника - Комисия за защита от дискриминация е различна от тази обективирана в издаденото от същия административен орган Решение № 388.

Считам, че относим към настоящия казус е и практиката на комисията, обективирана в „Сборник практика” на Комисията за защита от дискриминация. Към настоящия момент представям само ксерокопия на едно от решенията във въпросния сборник, като в предоставената ми възможност за писмени бележки ще посоча и други такива решения на Комисията.

Други доказателства няма соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, с оглед становището на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

         С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Моля да отмените решението на Комисия за защита от дискриминация като незаконосъобразно, нецелесъобразно, неправилно и несправедливо, като подробно съм развила тезата си в т. 1 от жалбата.

Считам, че неправилно не е изследван доказателственият материал, който е достатъчно обемист.

Моля да отмените решението, като наложите глоби съответстващи на интензитета на посегателство върху жалбоподателката на визираните в жалбата дружества и лица с конкретни препоръки.

Моля да ми предоставите срок за изготвяне и представяне по делото на подробни писмени бележки.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателката 14-дневен срок считано от днес, в който същата може да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: