ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 192 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.П., редовно призована, явява се лично.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на жалбоподателката предвид редовното призоваване и след запознаване с изпратените от Административен съд София-град документи счита, че ход на делото не следва да бъде даден по следните съображения:

С писмо изх. № 10-00-660/12.11.2014 г. от Комисия за защита от дискриминация е изпратена в Административен съд София-град жалбата на М. Р.П. против Решение № 388/21.10.2014 г. по преписка № 32/2013 г. на Комисия за защита от дискриминация. В цитираното съпроводително писмо на КЗД изрично е упоменато, че към цитираната жалба е приложена и преписка № 32/2013 г., състояща се от 438 страници  (една папка ) със съответното съдържание.

С писмо изх. № 11202/2014 г. с дата 21.01.2015 г., Административен съд София-град е изпратил жалбата и приложените от жалбоподателката документи, като обаче към така изпратените материали липсват както оспорения административен акт, така и преписката по постановяването му – преписка № 32/2013 г. на КЗД.

След извършена служебна справка от настоящия съдебен състав се установи, че цитираната преписка на КЗД съставляваща един брой папка съдържаща общо 438 страници понастоящем се намира в деловодството на Административен съд София-град и след дадени указания от деловодството на съда е поет ангажимент папката да бъде изпратена.

С оглед горното и поради липсата към настоящия момент на оспорения административен акт – Решение № 388/21.10.2014 г. и преписката по постановяването му - № 32/2013 г. на КЗД, съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден и същото да се отложи за друга дата към която делото следва да бъде комплектовано с всички относими към спора административни актове и документи послужили при постановяването му.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 г. от 14.20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: