РЕШЕНИЕ

 

                                        1226               дата  04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 192 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.С.Н. *** против Решение № 2620/18.12.2013г. постановено по НАХД № 3846/2013г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 246/13 от 12.07.2013г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Бургас, с което, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДВ.П и на основание чл.179, ал.3, т.4 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., както и за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.181, т.1 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30лв.

Конкретни касационни отменителни основание не се сочат. Иска се отмяна на съдебния акт,  алтернативно намаляване размера на наложените  административни наказания „глоба”.

В съдебно заседание касаторът се явява лично и поддържа жалбата.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Касационният жалбоподател Н. е санкциониран за това, че на 14.06.2013г. е установен от контролните длъжностни лица при ІІ-ро РУ „Полиция”, гр.Бургас да управлява товарен автомобил, който не е преминал периодичен технически преглед и за който не е платена винетна такса за 2013г. По същество съдът е приел, че осъществените деяния са съставомерни, като въз основа на данните по делото е посочил, че не са констатирани нарушения в хода на административнонаказателната процедура и законосъобразно на сочените основания е ангажирана отговорността на водача, в качеството му на собственик на превозното средство.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.   Касаторът не оспорва приетите за установени от районния съд факти, нито оспорва изводите на съда, относно доказаността на съставомерни деяния, представляващи административни нарушения по смисъла на чл.139, ал.5 и чл.147, ал.1 от ЗДвП, като изложените в жалбата доводи касаят единствено размера на наложените административни наказания. Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Доколкото наложените на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.4 от ЗДвП и чл.181, т.1, предл.1 от с.з. административни наказания „глоба” са определени съобразно фиксирания от  законодателя размер, съответно 300лв. и 30лв., то сочените доводи от житейски характер не могат да обосноват намаляване на същите под този размер, поради което и с оглед норма та на чл.27, ал.5 от ЗАНН за съда не е налице възможност за тяхното редуциране, в каквато насока са исканията на касатора.

На основание гореизложеното, поради липса на отменителни основания за касиране на  решението, същото следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2620/18.12.2013г. постановено по НАХД № 3846/2013г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: