ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1929 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прибор строй“ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Не са ПОСТЪПИЛИ изисканите от главния архитект на Община Созопол, писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Моля, да задължите заинтересуваната страна повторно да представи исканите доказателства.

 

Съдът счита, че следва главният архитект повторно да бъде задължен да представи исканите доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно Главния архитект на Община Созопол в 3-дневен срок от уведомяването да представи по делото заверено копие на разрешение за строеж № 319/24.11.2008г. за „Ресторант и магазин на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438.406.10575, м.„Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, с отразени на всички извършени изменения след издаването му.

УКАЗВА на главния архитект на Община Созопол, че ако посоченото разрешение за строеж не бъде представено в указания срок на основание чл.89 т.2 от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91, ал.1 от ГПК.

 

В залата влиза адвокат Й., който представя пълномощно за главния архитект на община Созопол.

 

Съдът запознава адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия по делото.

 

АДВОКАТ Й.: От името на моя доверител, оспорваме заповедта за отмяна на строителното разрешение и считаме жалбата за основателна, като подкрепям аргументите изтъкнати в същата, като считаме, че те кореспондират с приложените по делото доказателства от административната преписка. Моля да ми се даде възможност да представим това строително разрешение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента. Да се даде възможност на заинтересованата страна да представи изисканото разрешение за строеж.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.06.2018г. от 10.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: