ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1929 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прибор строй“ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Т. и адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№ 11039/19.10.2017г. от СГКК-Бургас, с приложени към него доказателства под опис, а именно извадка от специализираната карта по чл.6 от ЗУЧК, за наличието на дюни в имот УПИ І-438.406.10575, м. „Ачмълъци”, землище на гр.Созопол.

 

Не са ПОСТЪПИЛИ изисканите от заинтересованата страна Главен архитект на Община Созопол, доказателства, а именно административната преписка по издаване на разрешение за строеж № 319/24.11.2008г..

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не можах своевременно да изготвя своето заключение. Необходимо ми е повече време за изготвяне на съдебно-техническа експертиза, поради което моля да отложите делото. 

 

СТРАНИТЕ по отделно: Да се приемат представените доказателства по делото. Да се предостави доказателства и предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да сочим доказателства към този момент.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 11039/19.10.2017г. от АГКК-Бургас, доказателства под опис.

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно главния архитект на община Созопол, в 7-дневен срок от уведомяването, да представи по делото пълната административната преписка по издаване на разрешение за строеж № 319/24.11.2008г.. УКАЗВА на главния архитект на Община Созопол, че ако преписката е представена по делото в цялост, следва изрично да го посочи.

 

Дава възможност на вещото лице да изготви своето заключение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018 г. от 11.00ч., за която дата и час страните  и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: