ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  Стоян Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1929 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛ „Прибор строй“ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Т. и адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№13079/05.12.2017г. от главния архитект на община Созопол в което се сочи, че административната преписка е изпратена   на РД НСК-ЮИР Бургас и Окръжна прокуратура Бургас. Към писмото са приложени писма изх.№ 5-91-00-14/1//28.02.2017г. и изх.№ 7-24-00-34/1//23.02.2017г. на Община Созопол, ведно с известия за доставяне.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка представена от ответника с писмо вх.№ 13833/22.12.2017г., след като същия е задължен с определение на съда.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В. ВЕНЦИСЛАВОВА А.-Д. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение с приложения към него, които поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: С ПУП-овете, които сте разгледали и запознали, предвидено ли е допълващо застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трите ПУП-а, които съм разгледала и които съм описала в заключението, фиксират основно застрояване в имота. Съгласно цветовата легенда, графичната и текстовата част на същите, в тях не се третира допълващо застрояване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Ресторантът предвиден ли е с процесното разрешение за строеж, като част от основното застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Според мен ресторантът е част от основното застрояване предвидено по действащия към този момент ПУП за конкретния ПИ, тъй като надземната му част е на изискуемите отстояния от страничните регулационни линии и попада изцяло върху фиксираните застроителни линии по ПУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: ПУП с ограничителни линии ли е или с ограничителни петна за застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Освен  първоначално предвидените по първия ПУП, две петна фиксирани със задължителни линии за застрояване, отразена е и ограничителна линия достигаща на 4м. от страничните регулационни линии.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: С кой ПУП става това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това обозначение е още с ПУП одобрен със заповед №1287 от 25.10.2005г., където има петна и ограничителни линии на застрояване, което дава възможност на застрояването по градоустройствените параметри до достигането им.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на вещото лице ПУП находящ се на л.227 от делото

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вътрешните линии са на 5м., 4м. и 6м. на места и са посочени като ограничителна линия на застрояване, за тях говоря, че са предвидени още с ПУП-а от 2005г. Застроителните линии са в този ПУП от 2005г. одобрен със заповед № 1287/25.10.205г., с която дефакто се вдига височината на застрояване и се повишават  показателите. Заповедта се намира на л.226 от делото. В проектната документация първоначално ресторанта на чертежната ситуация, застрояването е повече конкретно уточнение по проекта и по същия начин е фиксирано като отстояние спрямо страничните регулационни линии и те са в съответствие със отстоянията по ПУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да разбираме, че единственият аргумент, с който приемате, че ресторантът е част от основното застрояване, е това, че е същият влиза в границите на линиите на застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да и неговото предназначение не противоречи на основното предназначение за имота съгласно ПУП. Основанието в разрешението за строеж не визира допълващо застрояване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Разрешението за строеж е издадено за ресторант, магазини на представителна сграда с последващите изменения, които се правят 2009г. и после 2017г., какво е предназначението на сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че съм описала подробно, съгласно проектната документация, всяко едно изменение какво предвижда. Дефакто не е въведен в експлоатация още строежът, т.е в процес на изпълнение на последното изменение на СМР е. Сградата ще бъде с функция на долно ниво фитнес център и складови помещения, а на горно ниво апартамент - жилище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: От разрешението за строеж за ресторанта нищо не остава, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. С предходното изменение се елиминират магазините и на тяхно място се обособява фитнес, а с това изменение от 2017г. първоначално предвидените площи за ресторант се предвиждат да променят предназначението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Скица и виза за строежа към това разрешение строеж първоначалното виждали ли сте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За първоначалното до настоящия момент на мен не ми е предоставена такава скица с виза, което не означава, че такава няма. Просто при справките в Община Созопол, два пъти такава не ми е предоставена, може би защото тя не е задължителна тъй като застрояването съответства на ПУП, т.е възможно е такава да не е издавана.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам да се приеме заключението на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А.-Д. на която определя възнаграждение в размер на 480 лева, от които 300 лева платими от внесения депозит (л.111) и 180лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Т.: Представям жалба за обявяване на акта за нищожен. За сведение на стр.50 от първия том на делото се намира ПУП за имота от който се вижда най-добре, това за което говореше вещото лице.

 

Съдът констатира, че в заключението на вещото лице е посочено, че са извършени последни изменения на разрешението за строеж от 2017г., като е вписан нов собственик на имота, а именно „Пясъчни лилия 10“ ЕООД, като представения по делото екземпляр на разрешението за строеж е първоначалното и няма извършено отразяване на промените от 2009г. и 2017г.. Ето защо, главния архитект на Община Созопол следва да бъде задължен в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото заверено копие на обявеното за нищожно разрешение за строеж с всички отбелязвания на него за извършени изменения след издаването му, след което съдът ще се произнесе по необходимостта от конституиране като заинтересована страна на посоченото търговско дружество.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№13079/05.12.2017г. от главния архитект на община Созопол писмени доказателства.

 

ЗАЛЪЖАВА Главния архитект на Община Созопол в 7-дневен срок от уведомяването  да представи по делото заверено копие на разрешение за строеж № 319/24.11.2008г. за „Ресторант и магазин на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438.406.10575, м.„Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, с отразени на него всички извършени изменения след издаването му.

        

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.04.2018г. от 10.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: