ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1929 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прибор строй“ЕООД, редовно призован, се явяват адвокат Т. и адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Прибор строй“ ЕООД против заповед №ДК-10-ЮИР-37/16.06.2017г. на началник на РДНСК-ЮИР, с която е обявено за нищожно издаденото от главния архитект на Община Созопол, разрешение за строеж № 319/24.11.2008г. за „Ресторант и магазин на представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, находящ се в УПИ І-438.406.10575, м. „Ачмалъци“, землище на гр.Созопол, ведно с одобрените на 11.11.2008г инвестиционни проекти.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и лицата, за които оспореният административен акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо предедател, поддържам жалбата. Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, с въпроси формулирани в писмена молба, която представям в настоящото съдебно заседание, вещото лице по която да отговори дали разрешението за строеж и инвестиционните проекти отговарят на предвижданията на ПУП за процесния момент?

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея доказателства. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Правя допълнение в молбата с формулирани въпроси към експертизата ПЗ, да се чете ПБЗ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата в цялост. Моля, да приемете представената административна преписка. Не са представени проектите към преписката. Във връзка с направеното предупреждение направено от Вас в днешното съдебно заседание при разпределяне на доказателствената тежест, заявявам, че оспорвам частта от жалбата, в която се твърди, че издаването на скица с виза не е задължително. Възражението ми е във връзка с направеното искане за съдебно-техническа експертиза, считам че същата е неотносима, защото разрешението за строеж касае строеж от допълващо застрояване, а плановете за застрояване, ПУП-те не касаят допълващите застроявания, а единствено и само основното застрояване. В тази връзка и съгласно чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ/редакцията от 2007г./, задължително при допълващите застроявания е издаване на скица-виза, именно защото строителството не е предвидено в ПУП. Оспорвам искането за експертиза, като я считам за неотносима. 

Моля да задължите служба по АГКК-Бургас да представят извадка от специализираната карта по чл.6 от ЗУЧК, за наличието на дюни в имот УПИ І-438.406.10575, м. „Ачмълъци”, землище на гр.Созопол.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете като доказателство по делото административната преписка, както и доказателствата представени от жалбоподателя. Считам, че направените доказателствени искания за назначаване на съдебно-техническа експертиза и представяне на съответни скици от АГКК-Бургас са допустими и тяхната относимост към предмета на спора, съдът ще прецени с крайния си акт.

 

АДВОКАТ Т. и АДВОКАТ Б.: Не възразяваме да се изискат сочените от юрисконсулт К. доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника, счита, че заинтересованата страна главен архитект на Община Созопол, следва да бъде задължена в 7-дневен срок от уведомяването да представи административната преписка по издаване на обявеното за нищожно разрешение за строеж №319/24.11.2008г.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА главния архитект на община Созопол, в 7-дневен срок от уведомяването, да представи по делото административната преписка по издаване на разрешение за строеж № 319/24.11.2008г.

 

ДОПУСКА исканата от жалбоподателя съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения въпрос.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице по допуснатата експертиза арх.Веселка Динева, която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ЗАДЪЛЖАВА Агенция по геодезия, картография и кадастър- Бургас, в 7- дневен срок от уведомяването, да представи по делото извадка от специализираната карта по чл.6 от ЗУЧК за наличието на дюни в имот представляващ УПИ І-438.406.10575, м.„Ачмълъци”, землище на гр.Созопол.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 10.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на заинтересованата страна главен архитект на Община Созопол, за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: