ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1928  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр.  Сливен, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Ига комерс – И.Г.А.“, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Синхрон“ ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Р.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Тодорка Йорданова“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 2806/21.03.2017 г. от С.А. Д. – процесуален представител на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен, с която на основание чл. 155, ал. 3 във вр. с ал. 1 от АПК оттегля изцяло жалбата срещу заповед № 18-6886/29.08.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас в обжалваната част, с която е допуснато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас за имот с идентификатор *** и моли производството по делото да бъде прекратено.

СЪДЪТ намира, че са налице предпоставки за оставяне на жалбата на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен без разглеждане и прекратяване на съдебното производство.

Ето защо и на основание чл. 155, ал. 1 във вр. с чл. 159, т.8 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен срещу заповед № 18-6886/29.08.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас в обжалваната част, с която е допуснато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас за имот с идентификатор ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1928/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: