ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1928 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:04 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Югоизточно държавно предприятиеДП – гр.  Сливен, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Онтайм Дистрибюшън Енд Лоджистикс ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.А.Ч., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ю.Р.С., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Ига комерс – И.Г.А.“, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.Ч., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.С.С., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат С., редовно упълномощен.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Р.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.А.Ч., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.П.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.Ч., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Синхрон“ ООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Ира комерсиал ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Тодорка Йорданова“ ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Р.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 10586/17.11.2016 г. жалбоподателят представя скица на поземлен имот № 15-561587/16.11.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, за което е бил задължен с определение от предходно съдебно заседание.

 

Постъпила е молба от адвокат С., с която иска да бъде указано на жалбоподателя да уточни петитума на жалбата си, като посочи дали оспорва целия административен акт или само част от него, като в случай, че бъде заявено оспорване на целия административен акт, искането е съдът да прекрати производството поради липса на правен интерес, с изключение на частта, с която се оспорва изменение на кадастралната карта по отношение на имот с кадастрален номер 07079.501.141.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо Съдия, моля да приемате неправилно формулиран петитум, касаещ оспорването на заповед № 18-6886/29.08.2016 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас. Доверителят ми оспорва тази заповед само в частта, с която е допуснато изменение на кадастралната карта, касаеща имот с идентификатор 07079.501.141 (посочен в заповедта в раздел „Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР“ – стр. 5 от заповедта).

Предвид уточнението, направено от пълномощника на жалбоподателя, съдът намира, че следва да заличи като заинтересовани страни по делото следните лица: Онтайм Дистрибюшън Енд Лоджистикс ЕООД, Л.А.Ч., Ю.Р.С., М.К.Ч., Ц.С.С., „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, М.Р.М., Р.А.Ч., Л.П.М., А.П.Ч., „Ира комерсиал ЕООД и „Тодорка Йорданова“ ЕООД.

С оглед доказателствата по делото, евентуално засегнати от изменението, касаещо имот с идентификатор 07079.501.141, са лицата, които са собственици или имат ограничени вещни права върху имот с идентификатор 07079.501.143, поради което като заинтересовани страни по спора следва да останат ЕТ „ИГА КОМЕРС – И.Г.А.“, И.Р.Т.,***.

Предмет на оспорване на настоящото дело е заповед № 18-6886/29.08.2016  г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, в частта, с която е допуснато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас за имот с идентификатор 07079.501.141.

Предвид изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни Онтайм Дистрибюшън Енд Лоджистикс ЕООД, Л.А.Ч., Ю.Р.С., М.К.Ч., Ц.С.С., „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, М.Р.М., Р.А.Ч., Л.П.М., А.П.Ч., „Ира комерсиал ЕООД и „Тодорка Йорданова“ ЕООД.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от датата на съобщаването на неприсъстващите страни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да бъде назначена експертиза за установяване на съответствие между влезлия в сила ПУП по част „План за регулация за ж.к. „Изгрев” за процесния имот, одобрен с решение № 49-16/24.03.2015 г. на Общински съвет Бургас, спрямо кадастралните граници на имота или фактически съществуващите такива.

 

СЪДЪТ намира искането на юрисконсулт Д. за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно. Наред с това, следва да приеме като доказателство по делото представения от жалбоподателя заверен препис от скица на поземлен имот № 15-561587/16.11.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото скица на поземлен имот № 15-561587/16.11.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице назначава инж. М.М..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.03.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице инж. М..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: