ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1927 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

           

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Елегант лукс 1“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник отдел „Оперативни дейности“ в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на ПАМ № ФК-403-0336852/04.07.2018 г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД „Фискален контрол“, в ЦУ на НАП.

Административният орган е представил преписката по която е издаден акта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля, съдът да постанови решение, с което да отхвърли жалбата, като неоснователна. От представените по делото писмени доказателства се установи, че при извършване на контролната покупка, заплатена от орган по приходите, не е издадена касова бележка, поради което Началник отдел в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП е издал заповедта за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 186, ал. 1, б. „а“ от ЗДДС.

С оглед на горното, считам, че са налице както фактическите, така и правните основания за налагане на оспорената административна мярка при издаване на процесната заповед. Не са допуснати процесуални нарушения, с оглед на което моля да потвърдите оспорената заповед, като законосъобразна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: