ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1927 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ай пи инвестмънт” ЕООД, Л.Г.П., М.Г.С. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Ответникът главен архитект на Община Созопол, редовно призован не се явява и не изпраща представител.

 

При служебна справка съдът установи, че в Административен съд –Бургас има образувано друго дело между същите страни, със същият предмет – адм.д.№1910/2014г. и на същото основание. По това дело, както и по настоящото се оспорва виза от 11.08.2014г. на главен архитект на Община Созопол за един и същ имот – УПИ VІ, кв.144 по плана на гр.Созопол. Страните по двете производства изцяло съвпадат. Съгласно чл.126, ал.1 от ГПК вр. чл.144 от АПК, когато в един и същ съд или различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда. Изпълнението на това задължение от съда законодателят е гарантирал с разпоредбата на чл.126, ал.2 от ГПК – възможността горният съд да обезсили решението на първата инстанция постановено по по-късно образуваното дело.

С такова съдържание е и чл.159, т.7 от АПК – жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същият съд, между същите страни и на същото основание.

Настоящото съдебно производство е образувано на 19.09.2014г., докато другото висящо дело – адм.д.№1910/2014г. е образувано на 16.09.2014г. За това на основание чл.159, т.7 от АПК производството по адм.д.№1927/2014г. следва да бъде прекратено, а преписката по него – изпратена по адм.д.№1910/2014г.

На съдът е известно, че това адм.д.№1927/2014г. е образувано чрез разделяне на адм.д.№1910/2014г. на три отделни производства поради това, че съдът е бил сезиран с три жалби против виза от 11.08.2014г. на главен архитект на Община Созопол за един и същ имот – УПИ VІ, кв.144 по плана на гр.Созопол, в които се съдържат различни възражения, които щели да затруднят процеса.

Възможността за такова разделяне се съдържа в чл.210, ал.2, предл. ІІ от ГПК, но тя не дерогира регламентираното в чл.126, ал.1 от ГПК (чл.159, т.7 от АПК) и съдът при своята преценка следва да държи сметка за това да извършва разделянето само, ако вследствие на него се образуват нови дела с различен предмет. В случая страните, предмета - виза от 11.08.2014г. на главен архитект на Община Созопол за имот – УПИ VІ, кв.144 по плана на гр.Созопол и основанията - отмяна на визата поради нейната незаконосъобразност, са едни и същи преди и след разделянето.

Следва за пълнота на изложението да се посочи, че оспорването по настоящото дело също е насочено против виза от 11.08.2014г. на главен архитект на Община Созопол за имот – УПИ VІ, кв.144 по плана на гр.Созопол, а не против съобщението за изготвянето на тази виза – факт, който се установява след изправяне на нередовностите на жалбата, както и от възраженията, съдържащи се в нея.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.7 от АПК, Административен съд –Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото,

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1927/2014г. по описа на Административен съд –Бургас.

Копие от съдържащата се в това дело преписка, ведно с жалбата да се изпрати незабавно по адм.д.№1910/2014г. на Административен съд –Бургас.

Определението може да се обжалва в 7 дн. срок от съобщаването на страните.

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: