ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1926 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ХАЛЕР – Валерий Димитров”, редовно призован,  не се явява и не се представлява. 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ – Началник на Митница Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба на ЕТ „ХАЛЕР – Валерий Димитров” против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 11/16.06.2014 г., с което е задължен жалбоподателят да заплати публични държавни вземания по ЕАД в общ размер на 4 706,41 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на ответника, както и предвид липсата на конкретно формулирани в жалбата доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Поради липсата на формулирани от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че подадената жалба е неоснователна, поради което моля да я отхвърлите изцяло и да потвърдите издаденото Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 11/16.06.2014 г. от Началник Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Аргументите ми за това са следните: изложено е в жалбата обстоятелството, че в ППСПДВ е посочено, че задълженията са взети под отчет в регистър ВПО на Митница Бургас на различни дати през 2011 г. Това действително  е така. Посочено е в постановлението, но има издадено Решение за поправка № 32-79317/16.07.2014 г. на Началник на Митница Бургас, в което са посочени именно на кои дати са взети под отчет задълженията. Жалбоподателят е бил уведомен за изготвеното решение, същото му е връчено с писмо и същият не е обжалвал в посочения 14-дневен срок самия административен акт. Освен това, самите уведомления за вземане под отчет са приложени към административната преписка. На второ място не споделям становището, че жалбоподателят не е бил уведомен надлежно за допълнително определените му митни сборове освен за първоначалните, тъй като Решение № 6600/1689Е/23.05.2012 г. също му е връчено по надлежния ред.

Моля да ми се предостави срок, в който да представя подробни писмени бележки по съществото на спора.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок считано от днес, в който същия може да изготви и представи писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: