ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1925 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНИСТИЛ 90“ЕООД, представлявано от управителя М.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС при ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован, се представлява от ст.ю.к. Е., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТ.Ю.К.Е.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „АНИСТИЛ 90“ ЕООД, ЕИК 204537697, със седалище и адрес на управление: с.***, ул.“Ал Стамболийски“ № *** обл.Хасково, представлявано от управителя М.М.К., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-408-0272605/04.07.2018г. издадена от Д.Т.В.– началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“  в ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в к.к.Слънчев бряг, базар „Палма“, стопанисван от „АНИСТИЛ 90“ ЕООД, ЕИК 204537697 и забрана на достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в нЕ.а тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

СТ.Ю.К.Е.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 СТ.Ю.К.Е.: Уважаеми господин съдия, считам подадената жалба за неоснователна, тъй като търговският обект се намира в к.к.Слънчев бряг, на централната улица при положение, че там има поток от туристи. При извършената контролна покупка не е издаден фискален бон за стока на стойност 10.00 лева. АНО е приел, че трябва да бъде приложена административно-наказващата мярка „запечатване“, тъй като при  данните до НАП се вижда, че средно-дневния оборот е много нисък -148.00 лева. Видно от представения финансов резултат  за 2015 г. и 2016 г. няма никаква печалба.  Едва през 2017 година отчитат 2167,75 лева, за цял сезон. АНО воден от тези обстоятелствота е счел, че трябва да се наложи тази мярка, но не е наложил максималната мярка от 30 дни, а само за 12 дни.

Моля да постановите Вашето решение, с което да потвърдите издадена заповед за запечатване като законосъобразна и обоснована.

Моля да ми се присъди дължимото ю.к.възнаграждение за тази инстанция.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: